بانک نمونه سوالات پیام نور

  • تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱
  • موضوع :

(1301, 1, 6, 'بازاريابي و مديريت بازار  کد درس  1218175  ', 'بازاريابي و مديريت بازار همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'بازاريابي-مديريت-بازار', 'بازاريابي و مديريت بازار', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بازاريابي و مديريت بازار', 'بازاريابي و مديريت بازار', '', ''),

(1302, 1, 6, 'رسم فني-رسم فني و نقشه کشي  کد درس  1411025_1411322  ', 'رسم فني-رسم فني و نقشه کشي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'رسم-فني-رسم-فني-نقشه-کشي', 'رسم فني-رسم فني و نقشه کشي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'رسم فني-رسم فني و نقشه کشي', 'رسم فني-رسم فني و نقشه کشي', '', ''),

(1303, 1, 6, 'پيدايش و رده بندي خاکها  کد درس  1411034  ', 'پيدايش و رده بندي خاکها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'پيدايش-رده-بندي-خاکها', 'پيدايش و رده بندي خاکها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'پيدايش و رده بندي خاکها', 'پيدايش و رده بندي خاکها', '', ''),

(1304, 1, 6, 'مکانيک سيالات و هيدروليک  کد درس  1411038  ', 'مکانيک سيالات و هيدروليک همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مکانيک-سيالات-هيدروليک', 'مکانيک سيالات و هيدروليک', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مکانيک سيالات و هيدروليک', 'مکانيک سيالات و هيدروليک', '', ''),

(1305, 1, 6, 'آبها زير زميني  کد درس  1411047  ', 'آبها زير زميني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'آبها-زير-زميني', 'آبها زير زميني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آبها زير زميني', 'آبها زير زميني', '', ''),

(1306, 1, 6, 'بيولوژي خاک  کد درس  1411049  ', 'بيولوژي خاک همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'بيولوژي-خاک', 'بيولوژي خاک', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بيولوژي خاک', 'بيولوژي خاک', '', ''),

(1307, 1, 6, 'طراحي سيستمهاي آبياري  کد درس  1411051  ', 'طراحي سيستمهاي آبياري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'طراحي-سيستمهاي-آبياري', 'طراحي سيستمهاي آبياري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'طراحي سيستمهاي آبياري', 'طراحي سيستمهاي آبياري', '', ''),

(1308, 1, 6, 'زراعت غلات  کد درس  1411087  ', 'زراعت غلات همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زراعت-غلات', 'زراعت غلات', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زراعت غلات', 'زراعت غلات', '', ''),

(1309, 1, 6, 'مديريت توليدات روستايي  کد درس  1411174  ', 'مديريت توليدات روستايي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-توليدات-روستايي', 'مديريت توليدات روستايي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت توليدات روستايي', 'مديريت توليدات روستايي', '', ''),

(1310, 1, 6, 'صنايع روستايي  کد درس  1411175  ', 'صنايع روستايي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'صنايع-روستايي', 'صنايع روستايي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'صنايع روستايي', 'صنايع روستايي', '', ''),

(1311, 1, 6, 'طرح بهسازي روستايي  کد درس  1411182  ', 'طرح بهسازي روستايي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'طرح-بهسازي-روستايي', 'طرح بهسازي روستايي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'طرح بهسازي روستايي', 'طرح بهسازي روستايي', '', ''),

(1312, 1, 6, 'تشريح و رده بندي گياهي  کد درس  1411237   ', 'تشريح و رده بندي گياهي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تشريح-رده-بندي-گياهي', 'تشريح و رده بندي گياهي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تشريح و رده بندي گياهي', 'تشريح و رده بندي گياهي', '', ''),

(1313, 1, 6, 'ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز  کد درس  1411238  ', 'ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ميوه-هاي-مناطق-معتدله-ميوه-هاي-ريز', 'ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز', 'ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز', '', ''),

(1314, 1, 6, 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2  کد درس  1111006  ', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'رياضيات-کاربرد-آن-در-مديريت2-رياضيات-پايه-مقدمات-آمار2', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2', '', ''),

(1315, 1, 6, 'آمار و کاربرد آن در مديريت1-آمار کاربردي در مديريت جهانگردي  کد درس  1111011  ', 'آمار و کاربرد آن در مديريت1-آمار کاربردي در مديريت جهانگردي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'آمار-کاربرد-آن-در-مديريت1-آمار-کاربردي-در-مديريت-جهانگردي', 'آمار و کاربرد آن در مديريت1-آمار کاربردي در مديريت جهانگردي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار و کاربرد آن در مديريت1-آمار کاربردي در مديريت جهانگردي', 'آمار و کاربرد آن در مديريت1-آمار کاربردي در مديريت جهانگردي', '', ''),

(1316, 1, 6, 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار-رياضيات کاربردي در مديريت جهانگردي-رياضيات پايه و مقدمات آمار1  کد درس  1111117  ', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار-رياضيات کاربردي در مديريت جهانگردي-رياضيات پايه و مقدمات آمار1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'رياضيات-کاربرد-آن-در-مديريت1-رياضيات-پايه-مقدمات-آمار-رياضيات-کاربردي-در-مديريت-جهانگردي-رياضيات-پايه-مقدمات-آمار1', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار-رياضيات کاربردي در مديريت جهانگردي-رياضيات پايه و مقدمات آمار1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار-رياضيات کاربردي در مديريت جهانگردي-رياضيات پايه و مقدمات آمار1', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار-رياضيات کاربردي در مديريت جهانگردي-رياضيات پايه و مقدمات آمار1', '', ''),

(1317, 1, 6, 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت  کد درس  1115009  ', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'کامپيوتر-کاربرد-آن-در-مديريت', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', '', ''),

(1318, 1, 6, 'آمار و کاربرد آن در مديريت2  کد درس  1117013  ', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'آمار-کاربرد-آن-در-مديريت2', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2', '', ''),

(1319, 1, 6, 'کنترل کيفيت آماري  کد درس  1117014  ', 'کنترل کيفيت آماري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'کنترل-کيفيت-آماري', 'کنترل کيفيت آماري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کنترل کيفيت آماري', 'کنترل کيفيت آماري', '', ''),

(1320, 1, 6, 'کاربرد آمار در مديريت صنعتي  کد درس  1117015  ', 'کاربرد آمار در مديريت صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'کاربرد-آمار-در-مديريت-صنعتي', 'کاربرد آمار در مديريت صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کاربرد آمار در مديريت صنعتي', 'کاربرد آمار در مديريت صنعتي', '', ''),

(1321, 1, 6, 'آمار و احتمالات  کد درس  1117089  ', 'آمار و احتمالات همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'آمار-احتمالات', 'آمار و احتمالات', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار و احتمالات', 'آمار و احتمالات', '', ''),

(1322, 1, 6, 'زبان تخصصي1  کد درس  1212022  ', 'زبان تخصصي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي1', 'زبان تخصصي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي1', 'زبان تخصصي1', '', ''),

(1323, 1, 6, 'زبان تخصصي2  کد درس  1212023  ', 'زبان تخصصي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي2', 'زبان تخصصي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي2', 'زبان تخصصي2', '', ''),

(1324, 1, 6, 'زبان تخصصي4  کد درس  1212025  ', 'زبان تخصصي4 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي4', 'زبان تخصصي4', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي4', 'زبان تخصصي4', '', ''),

(1325, 1, 6, 'زبان تخصصي3  کد درس  1212035  ', 'زبان تخصصي3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي3', 'زبان تخصصي3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي3', 'زبان تخصصي3', '', ''),

(1326, 1, 6, 'زبان تخصصي4  کد درس  1212036  ', 'زبان تخصصي4 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي4', 'زبان تخصصي4', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي4', 'زبان تخصصي4', '', ''),

(1327, 1, 6, 'زبان تخصصي مديريت صنعتي  کد درس  1212037  ', 'زبان تخصصي مديريت صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي-مديريت-صنعتي', 'زبان تخصصي مديريت صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي مديريت صنعتي', 'زبان تخصصي مديريت صنعتي', '', ''),

(1328, 1, 6, 'زبان تخصصي1  کد درس  1212166  ', 'زبان تخصصي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي1', 'زبان تخصصي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي1', 'زبان تخصصي1', '', ''),

(1329, 1, 6, 'زبان تخصصي4  کد درس  1212167  ', 'زبان تخصصي4 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي4', 'زبان تخصصي4', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي4', 'زبان تخصصي4', '', ''),

(1330, 1, 6, 'زبان تخصصي2  کد درس  1212168  ', 'زبان تخصصي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي2', 'زبان تخصصي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي2', 'زبان تخصصي2', '', ''),

(1331, 1, 6, 'زبان تخصصي3  کد درس  1212169  ', 'زبان تخصصي3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي3', 'زبان تخصصي3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي3', 'زبان تخصصي3', '', ''),

(1332, 1, 6, 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت  کد درس  1212174  ', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي-اقتصاد-مديريت', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', '', ''),

(1333, 1, 6, 'زبان تخصصي1  کد درس  1212175  ', 'زبان تخصصي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي1', 'زبان تخصصي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي1', 'زبان تخصصي1', '', ''),

(1334, 1, 6, 'زبان تخصصي2  کد درس  1212176  ', 'زبان تخصصي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي2', 'زبان تخصصي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي2', 'زبان تخصصي2', '', ''),

(1335, 1, 6, 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه  کد درس  1214006  ', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'فراگرد-تنظيم-کنترل-بودجه', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه', '', ''),

(1336, 1, 6, 'حسابرسي و حسابداري دولتي  کد درس  1214007  ', 'حسابرسي و حسابداري دولتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حسابرسي-حسابداري-دولتي', 'حسابرسي و حسابداري دولتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حسابرسي و حسابداري دولتي', 'حسابرسي و حسابداري دولتي', '', '');

 (1337, 1, 6, 'روانشناسي سياسي  کد درس  1217091  ', 'روانشناسي سياسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'روانشناسي-سياسي', 'روانشناسي سياسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسي سياسي', 'روانشناسي سياسي', '', ''),

(1338, 1, 6, 'مباني مديريت دولتي1  کد درس  1218027  ', 'مباني مديريت دولتي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباني-مديريت-دولتي1', 'مباني مديريت دولتي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مديريت دولتي1', 'مباني مديريت دولتي1', '', ''),

(1339, 1, 6, 'مباني مديريت دولتي2  کد درس  1218030  ', 'مباني مديريت دولتي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباني-مديريت-دولتي2', 'مباني مديريت دولتي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مديريت دولتي2', 'مباني مديريت دولتي2', '', ''),

(1340, 1, 6, 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت  کد درس  1218035  ', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سيستمهاي-اطلاعاتي-مديريت', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', '', ''),

(1341, 1, 6, 'مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها  کد درس  1218037  ', 'مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-سازمانهاي-محلي-شهرداريها', 'مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها', 'مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها', '', ''),

(1342, 1, 6, 'مديريت توسعه  کد درس  1218038  ', 'مديريت توسعه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-توسعه', 'مديريت توسعه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت توسعه', 'مديريت توسعه', '', ''),

(1343, 1, 6, 'روابط کار در سازمان  کد درس  1218039  ', 'روابط کار در سازمان همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'روابط-کار-در-سازمان', 'روابط کار در سازمان', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'روابط کار در سازمان', 'روابط کار در سازمان', '', ''),

(1344, 1, 6, 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي  کد درس  1218040  ', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تصميم-گيري-تعيين-خط-مشي-دولتي', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي', '', ''),

(1345, 1, 6, 'سازماندهي و اطلاح تشکيلات و روشها  کد درس  1218041  ', 'سازماندهي و اطلاح تشکيلات و روشها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سازماندهي-اطلاح-تشکيلات-روشها', 'سازماندهي و اطلاح تشکيلات و روشها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سازماندهي و اطلاح تشکيلات و روشها', 'سازماندهي و اطلاح تشکيلات و روشها', '', ''),

(1346, 1, 6, 'مديريت تحول سازماني  کد درس  1218042  ', 'مديريت تحول سازماني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-تحول-سازماني', 'مديريت تحول سازماني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تحول سازماني', 'مديريت تحول سازماني', '', ''),

(1347, 1, 6, 'مباحث ويژه در مديريت دولتي  کد درس  1218043  ', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباحث-ويژه-در-مديريت-دولتي', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي', '', ''),

(1348, 1, 6, 'مديريت تطبيقي  کد درس  1218044  ', 'مديريت تطبيقي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-تطبيقي', 'مديريت تطبيقي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تطبيقي', 'مديريت تطبيقي', '', ''),

(1349, 1, 6, 'حقوق اساسي  کد درس  1218062  ', 'حقوق اساسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حقوق-اساسي', 'حقوق اساسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اساسي', 'حقوق اساسي', '', ''),

(1350, 1, 6, 'مباني و اصول سازمان و مديريت  کد درس  1218064  ', 'مباني و اصول سازمان و مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباني-اصول-سازمان-مديريت', 'مباني و اصول سازمان و مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني و اصول سازمان و مديريت', 'مباني و اصول سازمان و مديريت', '', ''),

(1351, 1, 6, 'روش تحقيق در مديريت  کد درس  1218068  ', 'روش تحقيق در مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'روش-تحقيق-در-مديريت', 'روش تحقيق در مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'روش تحقيق در مديريت', 'روش تحقيق در مديريت', '', ''),

(1352, 1, 6, 'مديريت مالي1  کد درس  1218069  ', 'مديريت مالي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-مالي1', 'مديريت مالي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت مالي1', 'مديريت مالي1', '', ''),

(1353, 1, 6, 'سيستمهاي خريد-انبارداري و توزيع  کد درس  1218073  ', 'سيستمهاي خريد-انبارداري و توزيع همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سيستمهاي-خريد-انبارداري-توزيع', 'سيستمهاي خريد-انبارداري و توزيع', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي خريد-انبارداري و توزيع', 'سيستمهاي خريد-انبارداري و توزيع', '', ''),

(1354, 1, 6, 'حفاظت صنعتي  کد درس  1218074  ', 'حفاظت صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حفاظت-صنعتي', 'حفاظت صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حفاظت صنعتي', 'حفاظت صنعتي', '', ''),

(1355, 1, 6, 'بررسي اقتصاد طرح هاي صنعتي  کد درس  1218076  ', 'بررسي اقتصاد طرح هاي صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'بررسي-اقتصاد-طرح-هاي-صنعتي', 'بررسي اقتصاد طرح هاي صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بررسي اقتصاد طرح هاي صنعتي', 'بررسي اقتصاد طرح هاي صنعتي', '', ''),

(1356, 1, 6, 'کنترل پروژه  کد درس  1218078  ', 'کنترل پروژه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'کنترل-پروژه', 'کنترل پروژه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کنترل پروژه', 'کنترل پروژه', '', ''),

(1357, 1, 6, 'بازاريابي بين الملل  کد درس  1218079  ', 'بازاريابي بين الملل همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'بازاريابي-بين-الملل', 'بازاريابي بين الملل', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بازاريابي بين الملل', 'بازاريابي بين الملل', '', ''),

(1358, 1, 6, 'کارسنجي و روش سنجي  کد درس  1218084  ', 'کارسنجي و روش سنجي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'کارسنجي-روش-سنجي', 'کارسنجي و روش سنجي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کارسنجي و روش سنجي', 'کارسنجي و روش سنجي', '', ''),

(1359, 1, 6, 'سيستمهاي اطلاعات مديريت  کد درس  1218085  ', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سيستمهاي-اطلاعات-مديريت', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', '', ''),

(1360, 1, 6, 'مباني و اصول سازمان و مديريت  کد درس  1218102  ', 'مباني و اصول سازمان و مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباني-اصول-سازمان-مديريت', 'مباني و اصول سازمان و مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني و اصول سازمان و مديريت', 'مباني و اصول سازمان و مديريت', '', ''),

(1361, 1, 6, 'تحقيق در عمليات1  کد درس  1218119  ', 'تحقيق در عمليات1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تحقيق-در-عمليات1', 'تحقيق در عمليات1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات1', 'تحقيق در عمليات1', '', ''),

(1362, 1, 6, 'تحقيق در عمليات2  کد درس  1218120  ', 'تحقيق در عمليات2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تحقيق-در-عمليات2', 'تحقيق در عمليات2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات2', 'تحقيق در عمليات2', '', ''),

(1363, 1, 6, 'روش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق  کد درس  1218121  ', 'روش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'روش-تحقيق-در-مديريت-مباني-روش-تحقيق', 'روش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'روش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق', 'روش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق', '', ''),

(1364, 1, 6, 'مديريت رفتار سازماني  کد درس  1218123  ', 'مديريت رفتار سازماني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-رفتار-سازماني', 'مديريت رفتار سازماني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت رفتار سازماني', 'مديريت رفتار سازماني', '', ''),

(1365, 1, 6, 'تجزيه تحليل و طراحي سيستمها  کد درس  1218124  ', 'تجزيه تحليل و طراحي سيستمها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تجزيه-تحليل-طراحي-سيستمها', 'تجزيه تحليل و طراحي سيستمها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تجزيه تحليل و طراحي سيستمها', 'تجزيه تحليل و طراحي سيستمها', '', ''),

(1366, 1, 6, 'بازرگاني بين الملل  کد درس  1218125  ', 'بازرگاني بين الملل همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'بازرگاني-بين-الملل', 'بازرگاني بين الملل', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بازرگاني بين الملل', 'بازرگاني بين الملل', '', ''),

(1367, 1, 6, 'مديريت توليد  کد درس  1218126  ', 'مديريت توليد همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-توليد', 'مديريت توليد', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت توليد', 'مديريت توليد', '', ''),

(1368, 1, 6, 'سيستمهاي اطلاعات مديريت  کد درس  1218127  ', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سيستمهاي-اطلاعات-مديريت', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', '', ''),

(1369, 1, 6, 'مديريت استراتژيک  کد درس  1218129  ', 'مديريت استراتژيک همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-استراتژيک', 'مديريت استراتژيک', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت استراتژيک', 'مديريت استراتژيک', '', ''),

(1370, 1, 6, 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان-بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت  کد درس  1218132  ', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان-بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'بهره-وري-تجزيه-تحليل-آن-در-سازمان-بهره-وري-تجزيه-تحليل-در-بخش-صنعت', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان-بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان-بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان-بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت', '', ''),

(1371, 1, 6, 'مديريت منابع انساني  کد درس  1218134  ', 'مديريت منابع انساني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-منابع-انساني', 'مديريت منابع انساني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت منابع انساني', 'مديريت منابع انساني', '', ''),

(1372, 1, 6, 'تحقيقات بازاريابي  کد درس  1218148  ', 'تحقيقات بازاريابي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تحقيقات-بازاريابي', 'تحقيقات بازاريابي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيقات بازاريابي', 'تحقيقات بازاريابي', '', ''),

(1373, 1, 6, 'تجارت الکترونيک  کد درس  1218149  ', 'تجارت الکترونيک همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تجارت-الکترونيک', 'تجارت الکترونيک', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تجارت الکترونيک', 'تجارت الکترونيک', '', ''),

(1374, 1, 6, 'حقوق بازرگاني بين الملل  کد درس  1218151  ', 'حقوق بازرگاني بين الملل همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حقوق-بازرگاني-بين-الملل', 'حقوق بازرگاني بين الملل', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بازرگاني بين الملل', 'حقوق بازرگاني بين الملل', '', ''),

(1375, 1, 6, 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت  کد درس  1218259  ', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'کامپيوتر-کاربرد-آن-در-مديريت', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', '', ''),

(1376, 1, 6, 'زبان تخصصي3  کد درس  1218261  ', 'زبان تخصصي3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي3', 'زبان تخصصي3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي3', 'زبان تخصصي3', '', ''),

(1377, 1, 6, 'اقتصاد خرد  کد درس  1221026  ', 'اقتصاد خرد همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'اقتصاد-خرد', 'اقتصاد خرد', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اقتصاد خرد', 'اقتصاد خرد', '', ''),

(1378, 1, 6, 'اقتصاد کلان  کد درس  1221027  ', 'اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'اقتصاد-کلان', 'اقتصاد کلان', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اقتصاد کلان', 'اقتصاد کلان', '', ''),

(1379, 1, 6, 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  کد درس  1221028  ', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'توسعه-اقتصادي-برنامه-ريزي', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي', '', ''),

(1380, 1, 6, 'مباني و اصول سازمان مديريت  کد درس  1221033  ', 'مباني و اصول سازمان مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباني-اصول-سازمان-مديريت', 'مباني و اصول سازمان مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني و اصول سازمان مديريت', 'مباني و اصول سازمان مديريت', '', ''),

(1381, 1, 6, 'اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1  کد درس  1221036  ', 'اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'اقتصاد-خرد-اصول-علم-اقتصاد1', 'اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1', 'اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1', '', ''),

(1382, 1, 6, 'جامعه شناسي سازمانها  کد درس  1222064  ', 'جامعه شناسي سازمانها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'جامعه-شناسي-سازمانها', 'جامعه شناسي سازمانها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسي سازمانها', 'جامعه شناسي سازمانها', '', ''),

(1383, 1, 6, 'مديريت تعاونيها  کد درس  1222065  ', 'مديريت تعاونيها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-تعاونيها', 'مديريت تعاونيها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تعاونيها', 'مديريت تعاونيها', '', ''),

(1384, 1, 6, 'حقوق اداري  کد درس  1223006  ', 'حقوق اداري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حقوق-اداري', 'حقوق اداري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اداري', 'حقوق اداري', '', ''),

(1385, 1, 6, 'حقوق بازرگاني  کد درس  1223019  ', 'حقوق بازرگاني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حقوق-بازرگاني', 'حقوق بازرگاني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بازرگاني', 'حقوق بازرگاني', '', ''),

(1386, 1, 6, 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت  کد درس  1234003  ', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سيستمهاي-اطلاعاتي-مديريت', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', '', ''),

(1387, 1, 6, 'سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري  کد درس  1234008  ', 'سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سير-انديشه-هاي-سياسي-تحول-نهادهاي-اداري', 'سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري', 'سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري', '', ''),

(1388, 1, 6, 'زبان تخصصي2  کد درس  1234032  ', 'زبان تخصصي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'زبان-تخصصي2', 'زبان تخصصي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي2', 'زبان تخصصي2', '', ''),

(1389, 1, 6, 'مباني مديريت بازرگاني  کد درس  1235003  ', 'مباني مديريت بازرگاني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مباني-مديريت-بازرگاني', 'مباني مديريت بازرگاني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مديريت بازرگاني', 'مباني مديريت بازرگاني', '', ''),

(1390, 1, 6, 'مديريت مالي1  کد درس  1235004  ', 'مديريت مالي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-مالي1', 'مديريت مالي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت مالي1', 'مديريت مالي1', '', ''),

(1391, 1, 6, 'تجارت بين الملل  کد درس  1235006  ', 'تجارت بين الملل همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تجارت-بين-الملل', 'تجارت بين الملل', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تجارت بين الملل', 'تجارت بين الملل', '', ''),

(1392, 1, 6, 'مديريت استراتژيک  کد درس  1235007  ', 'مديريت استراتژيک همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-استراتژيک', 'مديريت استراتژيک', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت استراتژيک', 'مديريت استراتژيک', '', ''),

(1393, 1, 6, 'حقوق تجارت  کد درس  1235008  ', 'حقوق تجارت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'حقوق-تجارت', 'حقوق تجارت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق تجارت', 'حقوق تجارت', '', ''),

(1394, 1, 6, 'تحقيق در عمليات  کد درس  1235010  ', 'تحقيق در عمليات همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تحقيق-در-عمليات', 'تحقيق در عمليات', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات', 'تحقيق در عمليات', '', ''),

(1395, 1, 6, 'مديريت بازاريابي  کد درس  1235011  ', 'مديريت بازاريابي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-بازاريابي', 'مديريت بازاريابي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت بازاريابي', 'مديريت بازاريابي', '', ''),

(1396, 1, 6, 'تجارت الکترونيک1  کد درس  1235012  ', 'تجارت الکترونيک1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'تجارت-الکترونيک1', 'تجارت الکترونيک1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تجارت الکترونيک1', 'تجارت الکترونيک1', '', ''),

(1397, 1, 6, 'بازاريابي بين الملل  کد درس  1235014  ', 'بازاريابي بين الملل همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'بازاريابي-بين-الملل', 'بازاريابي بين الملل', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بازاريابي بين الملل', 'بازاريابي بين الملل', '', ''),

(1398, 1, 6, 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان  کد درس  1235016  ', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'بهره-وري-تجزيه-تحليل-آن-در-سازمان', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان', 'بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان', '', ''),

(1399, 1, 6, 'سيستمهاي اطلاعات مديريت  کد درس  1235017  ', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'سيستمهاي-اطلاعات-مديريت', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', 'سيستمهاي اطلاعات مديريت', '', ''),

(1400, 1, 6, 'مديريت اسلامي1  کد درس  1235044  ', 'مديريت اسلامي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'مديريت-اسلامي1', 'مديريت اسلامي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت اسلامي1', 'مديريت اسلامي1', '', ''),


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:9:26
|