بانک نمونه سوالات پیام نور

  • تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱
  • موضوع :

(1601, 1, 6, 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت  کد درس  1212174  ', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي-اقتصاد-مديريت', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', '', ''),

(1602, 1, 6, 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه  کد درس  1214006  ', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'فراگرد-تنظيم-کنترل-بودجه', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه', 'فراگرد تنظيم و کنترل بودجه', '', ''),

(1603, 1, 6, 'حسابداري دولتي  کد درس  1214007  ', 'حسابداري دولتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'حسابداري-دولتي', 'حسابداري دولتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حسابداري دولتي', 'حسابداري دولتي', '', ''),

(1604, 1, 6, 'اصول حسابداري1  کد درس  1214017  ', 'اصول حسابداري1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-حسابداري1', 'اصول حسابداري1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول حسابداري1', 'اصول حسابداري1', '', ''),

(1605, 1, 6, 'اصول حسابداري2  کد درس  1214045  ', 'اصول حسابداري2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-حسابداري2', 'اصول حسابداري2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول حسابداري2', 'اصول حسابداري2', '', ''),

(1606, 1, 6, 'پول بانکداري-پول و ارز و بانکداري  کد درس  1214071  ', 'پول بانکداري-پول و ارز و بانکداري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'پول-بانکداري-پول-ارز-بانکداري', 'پول بانکداري-پول و ارز و بانکداري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'پول بانکداري-پول و ارز و بانکداري', 'پول بانکداري-پول و ارز و بانکداري', '', ''),

(1607, 1, 6, 'اصول حسابداري3  کد درس  1214076  ', 'اصول حسابداري3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-حسابداري3', 'اصول حسابداري3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول حسابداري3', 'اصول حسابداري3', '', ''),

(1608, 1, 6, 'حسابرسي1  کد درس  1214077  ', 'حسابرسي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'حسابرسي1', 'حسابرسي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حسابرسي1', 'حسابرسي1', '', ''),

(1609, 1, 6, 'مديريت مالي  کد درس  1214090  ', 'مديريت مالي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-مالي', 'مديريت مالي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت مالي', 'مديريت مالي', '', ''),

(1610, 1, 6, 'مباني مديريت دولتي1  کد درس  1218027  ', 'مباني مديريت دولتي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباني-مديريت-دولتي1', 'مباني مديريت دولتي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مديريت دولتي1', 'مباني مديريت دولتي1', '', ''),

(1611, 1, 6, 'تحقيق در عمليات1  کد درس  1218028  ', 'تحقيق در عمليات1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تحقيق-در-عمليات1', 'تحقيق در عمليات1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات1', 'تحقيق در عمليات1', '', ''),

(1612, 1, 6, 'مباني مديريت دولتي2  کد درس  1218030  ', 'مباني مديريت دولتي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباني-مديريت-دولتي2', 'مباني مديريت دولتي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مديريت دولتي2', 'مباني مديريت دولتي2', '', ''),

(1613, 1, 6, 'تحقيق در عمليات2  کد درس  1218031  ', 'تحقيق در عمليات2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تحقيق-در-عمليات2', 'تحقيق در عمليات2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات2', 'تحقيق در عمليات2', '', ''),

(1614, 1, 6, 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم  کد درس  1218033  ', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تجزيه-تحليل-طراحي-سيستم', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم', '', ''),

(1615, 1, 6, 'مديريت منابع انساني  کد درس  1218034  ', 'مديريت منابع انساني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-منابع-انساني', 'مديريت منابع انساني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت منابع انساني', 'مديريت منابع انساني', '', ''),

(1616, 1, 6, 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت  کد درس  1218035  ', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'سيستمهاي-اطلاعاتي-مديريت', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', 'سيستمهاي اطلاعاتي مديريت', '', ''),

(1617, 1, 6, 'مديريت توسعه  کد درس  1218038  ', 'مديريت توسعه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-توسعه', 'مديريت توسعه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت توسعه', 'مديريت توسعه', '', ''),

(1618, 1, 6, 'روابط کار در سازمان  کد درس  1218039  ', 'روابط کار در سازمان همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'روابط-کار-در-سازمان', 'روابط کار در سازمان', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روابط کار در سازمان', 'روابط کار در سازمان', '', ''),

(1619, 1, 6, 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي  کد درس  1218040  ', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تصميم-گيري-تعيين-خط-مشي-دولتي', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي', '', ''),

(1620, 1, 6, 'سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها  کد درس  1218041  ', 'سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'سازماندهي-اصلاح-تشکيلات-روشها', 'سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها', 'سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها', '', ''),

(1621, 1, 6, 'مديريت تحول سازماني  کد درس  1218042  ', 'مديريت تحول سازماني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-تحول-سازماني', 'مديريت تحول سازماني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تحول سازماني', 'مديريت تحول سازماني', '', ''),

(1622, 1, 6, 'مباحث ويژه در مديريت دولتي  کد درس  1218043  ', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباحث-ويژه-در-مديريت-دولتي', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي', 'مباحث ويژه در مديريت دولتي', '', ''),

(1623, 1, 6, 'مديريت تطبيقي  کد درس  1218044  ', 'مديريت تطبيقي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-تطبيقي', 'مديريت تطبيقي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تطبيقي', 'مديريت تطبيقي', '', ''),

(1624, 1, 6, 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  کد درس  1221028  ', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'توسعه-اقتصادي-برنامه-ريزي', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي', 'توسعه اقتصادي و برنامه ريزي', '', ''),

(1625, 1, 6, 'مباني روش تحقيق-روش تحقيقدر مديريت-روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي  کد درس  1221035  ', 'مباني روش تحقيق-روش تحقيقدر مديريت-روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباني-روش-تحقيق-روش-تحقيقدر-مديريت-روشهاي-تحقيق-ماخذ-شناسي', 'مباني روش تحقيق-روش تحقيقدر مديريت-روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني روش تحقيق-روش تحقيقدر مديريت-روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي', 'مباني روش تحقيق-روش تحقيقدر مديريت-روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي', '', ''),

(1626, 1, 6, 'اقتصاد کلان  کد درس  1221036  ', 'اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اقتصاد-کلان', 'اقتصاد کلان', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اقتصاد کلان', 'اقتصاد کلان', '', '');

 (1627, 1, 6, 'جامعه شناسي سازمانها  کد درس  1222064  ', 'جامعه شناسي سازمانها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسي-سازمانها', 'جامعه شناسي سازمانها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسي سازمانها', 'جامعه شناسي سازمانها', '', ''),

(1628, 1, 6, 'مديريت تعاونيها  کد درس  1222065  ', 'مديريت تعاونيها همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-تعاونيها', 'مديريت تعاونيها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تعاونيها', 'مديريت تعاونيها', '', ''),

(1629, 1, 6, 'حقوق اداري  کد درس  1223006  ', 'حقوق اداري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'حقوق-اداري', 'حقوق اداري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اداري', 'حقوق اداري', '', ''),

(1630, 1, 6, 'زبان تخصصي1  کد درس  1234031  ', 'زبان تخصصي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي1', 'زبان تخصصي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي1', 'زبان تخصصي1', '', ''),

(1631, 1, 6, 'زبان تخصصي2-زبان خارجي3  کد درس  1234032  ', 'زبان تخصصي2-زبان خارجي3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي2-زبان-خارجي3', 'زبان تخصصي2-زبان خارجي3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي2-زبان خارجي3', 'زبان تخصصي2-زبان خارجي3', '', ''),

(1632, 1, 6, 'طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر  کد درس  1115183  ', 'طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'طراحي-ساخت-به-کمک-کامپيوتر', 'طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر', 'طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر', '', ''),

(1633, 1, 6, 'آمار و احتمال مهندسي  کد درس  1122002  ', 'آمار و احتمال مهندسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'آمار-احتمال-مهندسي', 'آمار و احتمال مهندسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار و احتمال مهندسي', 'آمار و احتمال مهندسي', '', ''),

(1634, 1, 6, 'مباني مهندسي برق  کد درس  1122010  ', 'مباني مهندسي برق همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباني-مهندسي-برق', 'مباني مهندسي برق', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مهندسي برق', 'مباني مهندسي برق', '', ''),

(1635, 1, 6, 'آمار و احتمال مهندسي  کد درس  1122002  ', 'آمار و احتمال مهندسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'آمار-احتمال-مهندسي', 'آمار و احتمال مهندسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار و احتمال مهندسي', 'آمار و احتمال مهندسي', '', ''),

(1636, 1, 6, 'مباني مهندسي برق  کد درس  1122010  ', 'مباني مهندسي برق همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباني-مهندسي-برق', 'مباني مهندسي برق', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مهندسي برق', 'مباني مهندسي برق', '', ''),

(1637, 1, 6, 'نقشه کشي عمومي  کد درس  1122012  ', 'نقشه کشي عمومي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'نقشه-کشي-عمومي', 'نقشه کشي عمومي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'نقشه کشي عمومي', 'نقشه کشي عمومي', '', ''),

(1638, 1, 6, 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار1-رياضيات کاربردي در جهانگردي  کد درس  1111005-1111012-1111014-1111117-1111004-1111009-1112166  ', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار1-رياضيات کاربردي در جهانگردي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'رياضيات-کاربرد-آن-در-مديريت1-رياضيات-پايه-مقدمات-آمار1-رياضيات-کاربردي-در-جهانگردي', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار1-رياضيات کاربردي در جهانگردي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار1-رياضيات کاربردي در جهانگردي', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار1-رياضيات کاربردي در جهانگردي', '', ''),

(1639, 1, 6, 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2-رياضيات در برنامه ريزي  کد درس  1111013-1111010-1111006-1111015-1111118-1222196  ', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2-رياضيات در برنامه ريزي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'رياضيات-کاربرد-آن-در-مديريت2-رياضيات-پايه-مقدمات-آمار2-رياضيات-در-برنامه-ريزي', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2-رياضيات در برنامه ريزي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2-رياضيات در برنامه ريزي', 'رياضيات و کاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2-رياضيات در برنامه ريزي', '', ''),

(1640, 1, 6, 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت  کد درس  1115217-1115009  ', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'کامپيوتر-کاربرد-آن-در-مديريت', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', 'کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت', '', ''),

(1641, 1, 6, 'آمار و کاربرد آن در مديريت2-کاربرد آمار در مديريت بازرگاني-کاربرد آمار در مديريت صنعتي  کد درس  1117087-1117010-1117013-1235008-1117015  ', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2-کاربرد آمار در مديريت بازرگاني-کاربرد آمار در مديريت صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'آمار-کاربرد-آن-در-مديريت2-کاربرد-آمار-در-مديريت-بازرگاني-کاربرد-آمار-در-مديريت-صنعتي', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2-کاربرد آمار در مديريت بازرگاني-کاربرد آمار در مديريت صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2-کاربرد آمار در مديريت بازرگاني-کاربرد آمار در مديريت صنعتي', 'آمار و کاربرد آن در مديريت2-کاربرد آمار در مديريت بازرگاني-کاربرد آمار در مديريت صنعتي', '', ''),

(1642, 1, 6, 'زبان خارجي2  کد درس  1212023-1212168  ', 'زبان خارجي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-خارجي2', 'زبان خارجي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجي2', 'زبان خارجي2', '', ''),

(1643, 1, 6, 'زبان تخصصي2  کد درس  1212034  ', 'زبان تخصصي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي2', 'زبان تخصصي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي2', 'زبان تخصصي2', '', ''),

(1644, 1, 6, 'زبان تخصصي4  کد درس  1212036  ', 'زبان تخصصي4 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي4', 'زبان تخصصي4', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي4', 'زبان تخصصي4', '', ''),

(1645, 1, 6, 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت  کد درس  1212174  ', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي-اقتصاد-مديريت', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', 'زبان تخصصي اقتصاد و مديريت', '', ''),

(1646, 1, 6, 'اصول حسابداري1  کد درس  1214017   1214092   1214066   1218061   1214002   1214004  ', 'اصول حسابداري1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-حسابداري1', 'اصول حسابداري1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول حسابداري1', 'اصول حسابداري1', '', ''),

(1647, 1, 6, 'تحقيق در عمليات1  کد درس  1218028-1234002-1218009-1214046-1218268-1218065-1218119  ', 'تحقيق در عمليات1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تحقيق-در-عمليات1', 'تحقيق در عمليات1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات1', 'تحقيق در عمليات1', '', ''),

(1648, 1, 6, 'تحقيق در عمليات2  کد درس  1218031-1218120-1218066  ', 'تحقيق در عمليات2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تحقيق-در-عمليات2', 'تحقيق در عمليات2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات2', 'تحقيق در عمليات2', '', ''),

(1649, 1, 6, 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم  کد درس  1218033   1218257   1218124   1235001   1218071   1218267 -1218358  ', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تجزيه-تحليل-طراحي-سيستم', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم', 'تجزيه و تحليل و طراحي سيستم', '', ''),

(1650, 1, 6, 'مديريت منابع انساني  کد درس  1218034-1218134-1218075-1235002-1218265-1218108  ', 'مديريت منابع انساني همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-منابع-انساني', 'مديريت منابع انساني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت منابع انساني', 'مديريت منابع انساني', '', ''),

(1651, 1, 6, 'بازاريابي و مديريت بازار-اصول بازاريابي  کد درس  1218070-1218122-1218269-1218106  ', 'بازاريابي و مديريت بازار-اصول بازاريابي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'بازاريابي-مديريت-بازار-اصول-بازاريابي', 'بازاريابي و مديريت بازار-اصول بازاريابي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بازاريابي و مديريت بازار-اصول بازاريابي', 'بازاريابي و مديريت بازار-اصول بازاريابي', '', ''),

(1652, 1, 6, 'مديريت توليد  کد درس  1218072-1238008-1218095-1214106-1218126  ', 'مديريت توليد همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-توليد', 'مديريت توليد', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت توليد', 'مديريت توليد', '', ''),

(1653, 1, 6, 'بهره و ري و تجيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري و نتجزيه و تحليل آن در بخش صنعت  کد درس  1218080-1238014  ', 'بهره و ري و تجيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري و نتجزيه و تحليل آن در بخش صنعت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'بهره-ري-تجيه-تحليل-آن-در-سازمانها-بهره-وري-نتجزيه-تحليل-آن-در-بخش-صنعت', 'بهره و ري و تجيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري و نتجزيه و تحليل آن در بخش صنعت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بهره و ري و تجيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري و نتجزيه و تحليل آن در بخش صنعت', 'بهره و ري و تجيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري و نتجزيه و تحليل آن در بخش صنعت', '', ''),

(1654, 1, 6, 'تحقيق در عمليات3  کد درس  1218081  ', 'تحقيق در عمليات3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تحقيق-در-عمليات3', 'تحقيق در عمليات3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحقيق در عمليات3', 'تحقيق در عمليات3', '', ''),

(1655, 1, 6, 'مديريت کارخانه  کد درس  1218083  ', 'مديريت کارخانه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مديريت-کارخانه', 'مديريت کارخانه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت کارخانه', 'مديريت کارخانه', '', ''),

(1656, 1, 6, 'کارسنجي و روش سنجي  کد درس  1218084- 1218270  ', 'کارسنجي و روش سنجي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'کارسنجي-روش-سنجي', 'کارسنجي و روش سنجي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'کارسنجي و روش سنجي', 'کارسنجي و روش سنجي', '', ''),

(1657, 1, 6, 'سيستمهاي خريد و انبارداري و توزيع  کد درس  1218130-1218073-1218266  ', 'سيستمهاي خريد و انبارداري و توزيع همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'سيستمهاي-خريد-انبارداري-توزيع', 'سيستمهاي خريد و انبارداري و توزيع', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سيستمهاي خريد و انبارداري و توزيع', 'سيستمهاي خريد و انبارداري و توزيع', '', ''),

(1658, 1, 6, 'بازاريابي بين المللي  کد درس  1218145-1218079  ', 'بازاريابي بين المللي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'بازاريابي-بين-المللي', 'بازاريابي بين المللي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بازاريابي بين المللي', 'بازاريابي بين المللي', '', ''),

(1659, 1, 6, 'طرح ريزي و تعميرات و نگهداري  کد درس  1218272    1218077  ', 'طرح ريزي و تعميرات و نگهداري همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'طرح-ريزي-تعميرات-نگهداري', 'طرح ريزي و تعميرات و نگهداري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'طرح ريزي و تعميرات و نگهداري', 'طرح ريزي و تعميرات و نگهداري', '', ''),

(1660, 1, 6, 'حقوق بازرگاني-حقوق تجارت  کد درس  1223016-1214104-1223172-1223019  ', 'حقوق بازرگاني-حقوق تجارت همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'حقوق-بازرگاني-حقوق-تجارت', 'حقوق بازرگاني-حقوق تجارت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بازرگاني-حقوق تجارت', 'حقوق بازرگاني-حقوق تجارت', '', ''),

(1661, 1, 6, 'زبان تخصصي3-زبان تخصصي مديريت صنعتي  کد درس  1234032-1212024-1212035-1212037  ', 'زبان تخصصي3-زبان تخصصي مديريت صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصي3-زبان-تخصصي-مديريت-صنعتي', 'زبان تخصصي3-زبان تخصصي مديريت صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصي3-زبان تخصصي مديريت صنعتي', 'زبان تخصصي3-زبان تخصصي مديريت صنعتي', '', ''),

(1662, 1, 6, 'روابط صنعتي  کد درس  1238001  ', 'روابط صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'روابط-صنعتي', 'روابط صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روابط صنعتي', 'روابط صنعتي', '', ''),

(1663, 1, 6, 'مباني مديريت صنعتي  کد درس  1238002  ', 'مباني مديريت صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'مباني-مديريت-صنعتي', 'مباني مديريت صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مديريت صنعتي', 'مباني مديريت صنعتي', '', ''),

(1664, 1, 6, 'تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي  کد درس  1238011  ', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'تصميم-گيري-تعيين-خط-مشي-صنعتي', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي', 'تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي', '', ''),

(1665, 1, 6, 'خواندن و درک مفاهيم1  کد درس  1212045  ', 'خواندن و درک مفاهيم1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'خواندن-درک-مفاهيم1', 'خواندن و درک مفاهيم1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'خواندن و درک مفاهيم1', 'خواندن و درک مفاهيم1', '', ''),

(1666, 1, 6, 'دستور و نگارش1  کد درس  1212049  ', 'دستور و نگارش1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'دستور-نگارش1', 'دستور و نگارش1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'دستور و نگارش1', 'دستور و نگارش1', '', ''),

(1667, 1, 6, 'درآمد بر ادبيات2  کد درس  1212063  ', 'درآمد بر ادبيات2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'درآمد-بر-ادبيات2', 'درآمد بر ادبيات2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'درآمد بر ادبيات2', 'درآمد بر ادبيات2', '', ''),

(1668, 1, 6, 'اصول و روش تحقيق2  کد درس  1212091  ', 'اصول و روش تحقيق2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'اصول-روش-تحقيق2', 'اصول و روش تحقيق2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و روش تحقيق2', 'اصول و روش تحقيق2', '', ''),

(1669, 1, 6, 'گفت و شنود1  کد درس  1212101  ', 'گفت و شنود1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 89-90', 'گفت-شنود1', 'گفت و شنود1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'گفت و شنود1', 'گفت و شنود1', '', ''),

(1670, 1, 6, 'دستور و نگارش1  کد درس  1212049  ', 'دستور و نگارش1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'دستور-نگارش1', 'دستور و نگارش1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'دستور و نگارش1', 'دستور و نگارش1', '', ''),

(1671, 1, 6, 'فنون يادگيري زبان  کد درس  1212050  ', 'فنون يادگيري زبان همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'فنون-يادگيري-زبان', 'فنون يادگيري زبان', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'فنون يادگيري زبان', 'فنون يادگيري زبان', '', ''),

(1672, 1, 6, 'خواندن و درک مفاهيم3  کد درس  1212051  ', 'خواندن و درک مفاهيم3 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'خواندن-درک-مفاهيم3', 'خواندن و درک مفاهيم3', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'خواندن و درک مفاهيم3', 'خواندن و درک مفاهيم3', '', ''),

(1673, 1, 6, 'دستور و نگارش2  کد درس  1212052  ', 'دستور و نگارش2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'دستور-نگارش2', 'دستور و نگارش2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'دستور و نگارش2', 'دستور و نگارش2', '', ''),

(1674, 1, 6, 'ساخت زبان فارسي  کد درس  1212053  ', 'ساخت زبان فارسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ساخت-زبان-فارسي', 'ساخت زبان فارسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ساخت زبان فارسي', 'ساخت زبان فارسي', '', ''),

(1675, 1, 6, 'اصول و روش ترجمه  کد درس  1212057  ', 'اصول و روش ترجمه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-روش-ترجمه', 'اصول و روش ترجمه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و روش ترجمه', 'اصول و روش ترجمه', '', ''),

(1676, 1, 6, 'نمونه هاي نثر ساده انگليسي  کد درس  1212062  ', 'نمونه هاي نثر ساده انگليسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'نمونه-هاي-نثر-ساده-انگليسي', 'نمونه هاي نثر ساده انگليسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'نمونه هاي نثر ساده انگليسي', 'نمونه هاي نثر ساده انگليسي', '', ''),

(1677, 1, 6, 'درآمدي بر ادبيات انگليسي2  کد درس  1212063  ', 'درآمدي بر ادبيات انگليسي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'درآمدي-بر-ادبيات-انگليسي2', 'درآمدي بر ادبيات انگليسي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'درآمدي بر ادبيات انگليسي2', 'درآمدي بر ادبيات انگليسي2', '', ''),

(1678, 1, 6, 'ترجمه متون ساده  کد درس  1212064  ', 'ترجمه متون ساده همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ترجمه-متون-ساده', 'ترجمه متون ساده', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ترجمه متون ساده', 'ترجمه متون ساده', '', ''),

(1679, 1, 6, 'واژه  شناسي  کد درس  1212068  ', 'واژه  شناسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'واژه--شناسي', 'واژه  شناسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'واژه  شناسي', 'واژه  شناسي', '', ''),

(1680, 1, 6, 'کاربرد اصطلاحات و تعميرات زبان در ترجمه  کد درس  1212073  ', 'کاربرد اصطلاحات و تعميرات زبان در ترجمه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'کاربرد-اصطلاحات-تعميرات-زبان-در-ترجمه', 'کاربرد اصطلاحات و تعميرات زبان در ترجمه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'کاربرد اصطلاحات و تعميرات زبان در ترجمه', 'کاربرد اصطلاحات و تعميرات زبان در ترجمه', '', ''),

(1681, 1, 6, 'آواشناسي انگليسي  کد درس  1212075  ', 'آواشناسي انگليسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'آواشناسي-انگليسي', 'آواشناسي انگليسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آواشناسي انگليسي', 'آواشناسي انگليسي', '', ''),

(1682, 1, 6, 'ترجمه متون مطبوعاتي1  کد درس  1212076  ', 'ترجمه متون مطبوعاتي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ترجمه-متون-مطبوعاتي1', 'ترجمه متون مطبوعاتي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ترجمه متون مطبوعاتي1', 'ترجمه متون مطبوعاتي1', '', ''),

(1683, 1, 6, 'اصول و مباني نظري ترجمه  کد درس  1212079  ', 'اصول و مباني نظري ترجمه همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-مباني-نظري-ترجمه', 'اصول و مباني نظري ترجمه', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و مباني نظري ترجمه', 'اصول و مباني نظري ترجمه', '', ''),

(1684, 1, 6, 'ترجمه پيشرفته2  کد درس  1212080  ', 'ترجمه پيشرفته2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ترجمه-پيشرفته2', 'ترجمه پيشرفته2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ترجمه پيشرفته2', 'ترجمه پيشرفته2', '', ''),

(1685, 1, 6, 'بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1  کد درس  1212082  ', 'بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'بررسي-آثار-ترجمه-شده-اسلامي1', 'بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1', 'بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1', '', ''),

(1686, 1, 6, 'اصول و روش تحقيق1  کد درس  1212083  ', 'اصول و روش تحقيق1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-روش-تحقيق1', 'اصول و روش تحقيق1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و روش تحقيق1', 'اصول و روش تحقيق1', '', ''),

(1687, 1, 6, 'ترجمه متون مطبوعاتي2  کد درس  1212085  ', 'ترجمه متون مطبوعاتي2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ترجمه-متون-مطبوعاتي2', 'ترجمه متون مطبوعاتي2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ترجمه متون مطبوعاتي2', 'ترجمه متون مطبوعاتي2', '', ''),

(1688, 1, 6, 'روش تدريس زبان انگليسي  کد درس  1212088  ', 'روش تدريس زبان انگليسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'روش-تدريس-زبان-انگليسي', 'روش تدريس زبان انگليسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روش تدريس زبان انگليسي', 'روش تدريس زبان انگليسي', '', ''),

(1689, 1, 6, 'اصول و روش تحقيق2-روش تحقيق در مسائل زبان آموزي  کد درس  1212091  ', 'اصول و روش تحقيق2-روش تحقيق در مسائل زبان آموزي همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'اصول-روش-تحقيق2-روش-تحقيق-در-مسائل-زبان-آموزي', 'اصول و روش تحقيق2-روش تحقيق در مسائل زبان آموزي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و روش تحقيق2-روش تحقيق در مسائل زبان آموزي', 'اصول و روش تحقيق2-روش تحقيق در مسائل زبان آموزي', '', ''),

(1690, 1, 6, 'ترجمه مکاتبات و اسناد2  کد درس  1212095  ', 'ترجمه مکاتبات و اسناد2 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'ترجمه-مکاتبات-اسناد2', 'ترجمه مکاتبات و اسناد2', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ترجمه مکاتبات و اسناد2', 'ترجمه مکاتبات و اسناد2', '', ''),

(1691, 1, 6, 'گفت و شنود1  کد درس  1212101  ', 'گفت و شنود1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'گفت-شنود1', 'گفت و شنود1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'گفت و شنود1', 'گفت و شنود1', '', ''),

(1692, 1, 6, 'گفت و شنود1  کد درس  1212101s  ', 'گفت و شنود1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'گفت-شنود1', 'گفت و شنود1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'گفت و شنود1', 'گفت و شنود1', '', ''),

(1693, 1, 6, 'گفت و شنود1-نسخه استاد  کد درس  1212101t  ', 'گفت و شنود1-نسخه استاد همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'گفت-شنود1-نسخه-استاد', 'گفت و شنود1-نسخه استاد', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'گفت و شنود1-نسخه استاد', 'گفت و شنود1-نسخه استاد', '', ''),

(1694, 1, 6, 'سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1  کد درس  1212125  ', 'سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'سيري-در-تاريخ-ادبيات-انگليسي1', 'سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1', 'سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1', '', ''),

(1695, 1, 6, 'آشنايي با ادبيات معاصر ايران-ادبيات معاصر2نثر  کد درس  1213048  ', 'آشنايي با ادبيات معاصر ايران-ادبيات معاصر2نثر همراه با پاسخنامه -  نيمسال اول 90-91', 'آشنايي-با-ادبيات-معاصر-ايران-ادبيات-معاصر2نثر', 'آشنايي با ادبيات معاصر ايران-ادبيات معاصر2نثر', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنايي با ادبيات معاصر ايران-ادبيات معاصر2نثر', 'آشنايي با ادبيات معاصر ايران-ادبيات معاصر2نثر', '', ''),


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:9:29
|