بانک نمونه سوالات پیام نور

  • تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱
  • موضوع :

(1801, 1, 6, 'جمعيت شناسي ايران  کد درس  1222035  ', 'جمعيت شناسي ايران همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'جمعيت-شناسي-ايران', 'جمعيت شناسي ايران', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعيت شناسي ايران', 'جمعيت شناسي ايران', '', ''),

(1802, 1, 6, 'بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران  کد درس  1222036-1222171-1239015-1218022  ', 'بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'بررسي-مسائل-اجتماعي-ايران-تجزيه-تحليل-مسائل-اجتماعي-ايران', 'بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران', 'بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران', '', ''),

(1803, 1, 6, 'جامعه شناسي انقلاب  کد درس  1222037  ', 'جامعه شناسي انقلاب همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'جامعه-شناسي-انقلاب', 'جامعه شناسي انقلاب', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسي انقلاب', 'جامعه شناسي انقلاب', '', ''),

(1804, 1, 6, 'جامعه شناسي صنعتي  کد درس  1222038  ', 'جامعه شناسي صنعتي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'جامعه-شناسي-صنعتي', 'جامعه شناسي صنعتي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسي صنعتي', 'جامعه شناسي صنعتي', '', ''),

(1805, 1, 6, 'انواع و کارکرد تعاونيها  کد درس  1222046  ', 'انواع و کارکرد تعاونيها همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'انواع-کارکرد-تعاونيها', 'انواع و کارکرد تعاونيها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انواع و کارکرد تعاونيها', 'انواع و کارکرد تعاونيها', '', ''),

(1806, 1, 6, 'سازماندهي و مديريت در تعاونيها  کد درس  1222049  ', 'سازماندهي و مديريت در تعاونيها همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'سازماندهي-مديريت-در-تعاونيها', 'سازماندهي و مديريت در تعاونيها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سازماندهي و مديريت در تعاونيها', 'سازماندهي و مديريت در تعاونيها', '', ''),

(1807, 1, 6, 'روشهاي تحليل جمعيت  کد درس  1222061-1216421  ', 'روشهاي تحليل جمعيت همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'روشهاي-تحليل-جمعيت', 'روشهاي تحليل جمعيت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'روشهاي تحليل جمعيت', 'روشهاي تحليل جمعيت', '', ''),

(1808, 1, 6, 'جامعه شناسي سازمانها  کد درس  1222064  ', 'جامعه شناسي سازمانها همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'جامعه-شناسي-سازمانها', 'جامعه شناسي سازمانها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسي سازمانها', 'جامعه شناسي سازمانها', '', ''),

(1809, 1, 6, 'مديريت تعاونيها  کد درس  1222065  ', 'مديريت تعاونيها همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'مديريت-تعاونيها', 'مديريت تعاونيها', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت تعاونيها', 'مديريت تعاونيها', '', ''),

(1810, 1, 6, 'مباني تاريخ اجتماعي ايران  کد درس  1222072  ', 'مباني تاريخ اجتماعي ايران همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'مباني-تاريخ-اجتماعي-ايران', 'مباني تاريخ اجتماعي ايران', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني تاريخ اجتماعي ايران', 'مباني تاريخ اجتماعي ايران', '', ''),

(1811, 1, 6, 'اصول علم سياست  کد درس  1222088  ', 'اصول علم سياست همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'اصول-علم-سياست', 'اصول علم سياست', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول علم سياست', 'اصول علم سياست', '', ''),

(1812, 1, 6, 'نظريه هاي جامعه شناسي1  کد درس  1222144-1222186-1222008  ', 'نظريه هاي جامعه شناسي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'نظريه-هاي-جامعه-شناسي1', 'نظريه هاي جامعه شناسي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'نظريه هاي جامعه شناسي1', 'نظريه هاي جامعه شناسي1', '', ''),

(1813, 1, 6, 'نظريه هاي جامعه شناسي1  کد درس  1222144  ', 'نظريه هاي جامعه شناسي1 همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'نظريه-هاي-جامعه-شناسي1', 'نظريه هاي جامعه شناسي1', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'نظريه هاي جامعه شناسي1', 'نظريه هاي جامعه شناسي1', '', ''),

(1814, 1, 6, 'مديريت بحران و ريسک  کد درس  1222182  ', 'مديريت بحران و ريسک همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'مديريت-بحران-ريسک', 'مديريت بحران و ريسک', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مديريت بحران و ريسک', 'مديريت بحران و ريسک', '', ''),

(1815, 1, 6, 'سياست اجتماعي  کد درس  1222183  ', 'سياست اجتماعي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'سياست-اجتماعي', 'سياست اجتماعي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سياست اجتماعي', 'سياست اجتماعي', '', ''),

(1816, 1, 6, 'آمار در علوم اجتماعي  کد درس  1222184-1222019-1222142-1117120  ', 'آمار در علوم اجتماعي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'آمار-در-علوم-اجتماعي', 'آمار در علوم اجتماعي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار در علوم اجتماعي', 'آمار در علوم اجتماعي', '', ''),

(1817, 1, 6, 'مباني مطالعات فرهنگي  کد درس  1222189  ', 'مباني مطالعات فرهنگي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'مباني-مطالعات-فرهنگي', 'مباني مطالعات فرهنگي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني مطالعات فرهنگي', 'مباني مطالعات فرهنگي', '', ''),

(1818, 1, 6, 'جامعه شناسي خانواده  کد درس  1222191-1222012  ', 'جامعه شناسي خانواده همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'جامعه-شناسي-خانواده', 'جامعه شناسي خانواده', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسي خانواده', 'جامعه شناسي خانواده', '', ''),

(1819, 1, 6, 'حقوق کار-حقوق در مددکاري  کد درس  1222194-1222165-1223045  ', 'حقوق کار-حقوق در مددکاري همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'حقوق-کار-حقوق-در-مددکاري', 'حقوق کار-حقوق در مددکاري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق کار-حقوق در مددکاري', 'حقوق کار-حقوق در مددکاري', '', ''),

(1820, 1, 6, 'مباني تفکر جمعي و کارگروهي-پويايي گروهي  کد درس  1222195-1222154  ', 'مباني تفکر جمعي و کارگروهي-پويايي گروهي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'مباني-تفکر-جمعي-کارگروهي-پويايي-گروهي', 'مباني تفکر جمعي و کارگروهي-پويايي گروهي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني تفکر جمعي و کارگروهي-پويايي گروهي', 'مباني تفکر جمعي و کارگروهي-پويايي گروهي', '', ''),

(1821, 1, 6, 'سياستگذاري توريسم  کد درس  1222199  ', 'سياستگذاري توريسم همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'سياستگذاري-توريسم', 'سياستگذاري توريسم', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سياستگذاري توريسم', 'سياستگذاري توريسم', '', ''),

(1822, 1, 6, 'برنامه ريزي روستايي  کد درس  1222201  ', 'برنامه ريزي روستايي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'برنامه-ريزي-روستايي', 'برنامه ريزي روستايي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'برنامه ريزي روستايي', 'برنامه ريزي روستايي', '', ''),

(1823, 1, 6, 'نظريه هاي برنامه ريزي  کد درس  1222202  ', 'نظريه هاي برنامه ريزي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'نظريه-هاي-برنامه-ريزي', 'نظريه هاي برنامه ريزي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'نظريه هاي برنامه ريزي', 'نظريه هاي برنامه ريزي', '', ''),

(1824, 1, 6, 'برنامه ريزي شهري  کد درس  1222206  ', 'برنامه ريزي شهري همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'برنامه-ريزي-شهري', 'برنامه ريزي شهري', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'برنامه ريزي شهري', 'برنامه ريزي شهري', '', ''),

(1825, 1, 6, 'کاربرد جمعيت شناسي  کد درس  1222209-1222041  ', 'کاربرد جمعيت شناسي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'کاربرد-جمعيت-شناسي', 'کاربرد جمعيت شناسي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کاربرد جمعيت شناسي', 'کاربرد جمعيت شناسي', '', ''),

(1826, 1, 6, 'سياستهاي بهداشت و آموزش  کد درس  1222212  ', 'سياستهاي بهداشت و آموزش همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'سياستهاي-بهداشت-آموزش', 'سياستهاي بهداشت و آموزش', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'سياستهاي بهداشت و آموزش', 'سياستهاي بهداشت و آموزش', '', ''),

(1827, 1, 6, 'جغرافياي انساني ايران  کد درس  1222213  ', 'جغرافياي انساني ايران همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'جغرافياي-انساني-ايران', 'جغرافياي انساني ايران', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جغرافياي انساني ايران', 'جغرافياي انساني ايران', '', ''),

(1828, 1, 6, 'گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت  کد درس  1222215  ', 'گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'گذراندن-اوقات-فراغت-جامعه-شناسي-اوقات-فراغت', 'گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت', 'گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت', '', ''),

(1829, 1, 6, 'توسعه پايدار  کد درس  1222218  ', 'توسعه پايدار همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'توسعه-پايدار', 'توسعه پايدار', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'توسعه پايدار', 'توسعه پايدار', '', ''),

(1830, 1, 6, 'مباني جامعه شناسي عمومي  کد درس  1227001-1220542-1222073-1222067-1222078-1227002-1227017  ', 'مباني جامعه شناسي عمومي همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'مباني-جامعه-شناسي-عمومي', 'مباني جامعه شناسي عمومي', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مباني جامعه شناسي عمومي', 'مباني جامعه شناسي عمومي', '', ''),

(1831, 1, 6, 'فرهنگ و تمدن اسلام و ايران  کد درس  1229128-1Q  ', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ايران همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ايران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ايران', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ايران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ايران', '', '');

 (1832, 1, 6, 'کارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني کارآفريني  کد درس  1235046-1222188-1222176-1234027-1234029  ', 'کارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني کارآفريني همراه با پاسخنامه -  نيمسال دوم 89-90', 'کارآفريني-روشها-فنون-توانمندسازي-مباني-کارآفريني', 'کارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني کارآفريني', 'نمونه سوال پيام نور,  نيمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني کارآفريني', 'کارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني کارآفريني', '', ''),

(1833, 1, 6, 'کلیات فلسفه-مبانی فلسفه1  کد درس  1211001  ', 'کلیات فلسفه-مبانی فلسفه1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'کلیات-فلسفه-مبانی-فلسفه1', 'کلیات فلسفه-مبانی فلسفه1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کلیات فلسفه-مبانی فلسفه1', 'کلیات فلسفه-مبانی فلسفه1', '', ''),

(1834, 1, 6, 'کلیات حقوق  کد درس  1220093  ', 'کلیات حقوق همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'کلیات-حقوق', 'کلیات حقوق', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کلیات حقوق', 'کلیات حقوق', '', ''),

(1835, 1, 6, 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1  کد درس  1222001  ', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'مبانی-جامعه-شناسی-مفاهیم-اساسی1', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1', '', ''),

(1836, 1, 6, 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2  کد درس  1222002-1227068  ', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'مبانی-جامعه-شناسی-مفاهیم-اساسی2', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2', '', ''),

(1837, 1, 6, 'تامین و رفاه اجتماعی  کد درس  1222015  ', 'تامین و رفاه اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'تامین-رفاه-اجتماعی', 'تامین و رفاه اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تامین و رفاه اجتماعی', 'تامین و رفاه اجتماعی', '', ''),

(1838, 1, 6, 'تغییرات اجتماعی  کد درس  1222018  ', 'تغییرات اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'تغییرات-اجتماعی', 'تغییرات اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تغییرات اجتماعی', 'تغییرات اجتماعی', '', ''),

(1839, 1, 6, 'جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی  کد درس  1222022  ', 'جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جامعه-شناسی-قشرها-نابرابریهای-اجتماعی', 'جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی', 'جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی', '', ''),

(1840, 1, 6, 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران  کد درس  1222024-1222205  ', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'مبانی-تاریخ-اجتماعی-ایران', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', '', ''),

(1841, 1, 6, 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران  کد درس  1222024  ', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'مبانی-تاریخ-اجتماعی-ایران', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', '', ''),

(1842, 1, 6, 'جغرافیای انسانی ایران  کد درس  1222027  ', 'جغرافیای انسانی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جغرافیای-انسانی-ایران', 'جغرافیای انسانی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جغرافیای انسانی ایران', 'جغرافیای انسانی ایران', '', ''),

(1843, 1, 6, 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی  کد درس  1222032  ', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جامعه-شناسی-در-ادبیات-فارسی', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی', '', ''),

(1844, 1, 6, 'جامعه شناسی سیاسی  کد درس  1222033  ', 'جامعه شناسی سیاسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جامعه-شناسی-سیاسی', 'جامعه شناسی سیاسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی سیاسی', 'جامعه شناسی سیاسی', '', ''),

(1845, 1, 6, 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی  کد درس  1222034  ', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جامعه-شناسی-جنگ-نیروهای-نظامی', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی', '', ''),

(1846, 1, 6, 'جمعیت شناسی ایران  کد درس  1222035  ', 'جمعیت شناسی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جمعیت-شناسی-ایران', 'جمعیت شناسی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعیت شناسی ایران', 'جمعیت شناسی ایران', '', ''),

(1847, 1, 6, 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران  کد درس  1222036-1239015-1218022  ', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'بررسی-مسائل-اجتماعی-ایران-تجزیه-تحلیل-مسائل-اجتماعی-ایران', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', '', ''),

(1848, 1, 6, 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران  کد درس  1222036  ', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'بررسی-مسائل-اجتماعی-ایران-تجزیه-تحلیل-مسائل-اجتماعی-ایران', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', '', ''),

(1849, 1, 6, 'جامعه شناسی انقلاب  کد درس  1222037  ', 'جامعه شناسی انقلاب همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جامعه-شناسی-انقلاب', 'جامعه شناسی انقلاب', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی انقلاب', 'جامعه شناسی انقلاب', '', ''),

(1850, 1, 6, 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی  کد درس  1222143-1217001-1222185  ', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'مبانی-روانشناسی-مفاهیم-اساسی', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی', '', ''),

(1851, 1, 6, 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی  کد درس  1222143  ', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'مبانی-روانشناسی-مفاهیم-اساسی', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی', 'مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی', '', ''),

(1852, 1, 6, 'زنان و سیاست اجتماعی  کد درس  1222207  ', 'زنان و سیاست اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'زنان-سیاست-اجتماعی', 'زنان و سیاست اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زنان و سیاست اجتماعی', 'زنان و سیاست اجتماعی', '', ''),

(1853, 1, 6, 'انحراف و سیاست اجتماعی  کد درس  1222210  ', 'انحراف و سیاست اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'انحراف-سیاست-اجتماعی', 'انحراف و سیاست اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انحراف و سیاست اجتماعی', 'انحراف و سیاست اجتماعی', '', ''),

(1854, 1, 6, 'فقر و نابرابریهای اجتماعی  کد درس  1222211-1222174  ', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'فقر-نابرابریهای-اجتماعی', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی', '', ''),

(1855, 1, 6, 'فقر و نابرابریهای اجتماعی  کد درس  1222211  ', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'فقر-نابرابریهای-اجتماعی', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی', 'فقر و نابرابریهای اجتماعی', '', ''),

(1856, 1, 6, 'جغرافیای انسانی ایران  کد درس  1222213  ', 'جغرافیای انسانی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جغرافیای-انسانی-ایران', 'جغرافیای انسانی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جغرافیای انسانی ایران', 'جغرافیای انسانی ایران', '', ''),

(1857, 1, 6, 'جامعه شناسی اوقات فراغت  کد درس  1222215  ', 'جامعه شناسی اوقات فراغت همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'جامعه-شناسی-اوقات-فراغت', 'جامعه شناسی اوقات فراغت', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی اوقات فراغت', 'جامعه شناسی اوقات فراغت', '', ''),

(1858, 1, 6, 'برنامه ریزی مشارکتی  کد درس  1222219  ', 'برنامه ریزی مشارکتی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'برنامه-ریزی-مشارکتی', 'برنامه ریزی مشارکتی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'برنامه ریزی مشارکتی', 'برنامه ریزی مشارکتی', '', ''),

(1859, 1, 6, 'ریاضیات پایه  کد درس  1111001  ', 'ریاضیات پایه همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'ریاضیات-پایه', 'ریاضیات پایه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ریاضیات پایه', 'ریاضیات پایه', '', ''),

(1860, 1, 6, 'آمار مقدماتی  کد درس  1117001-1222306  ', 'آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'آمار-مقدماتی', 'آمار مقدماتی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار مقدماتی', 'آمار مقدماتی', '', ''),

(1861, 1, 6, 'زبان تخصصی مطالعه علوم اجتماعی1  کد درس  1212001- 1222158- 1222180  ', 'زبان تخصصی مطالعه علوم اجتماعی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصی-مطالعه-علوم-اجتماعی1', 'زبان تخصصی مطالعه علوم اجتماعی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصی مطالعه علوم اجتماعی1', 'زبان تخصصی مطالعه علوم اجتماعی1', '', ''),

(1862, 1, 6, 'زبان تخصصی2علوم اجتماعی  کد درس  1212002  1222163  1222198  ', 'زبان تخصصی2علوم اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصی2علوم-اجتماعی', 'زبان تخصصی2علوم اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصی2علوم اجتماعی', 'زبان تخصصی2علوم اجتماعی', '', ''),

(1863, 1, 6, 'اصول حسابداری  کد درس  1214001-1214016  ', 'اصول حسابداری همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-حسابداری', 'اصول حسابداری', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول حسابداری', 'اصول حسابداری', '', ''),

(1864, 1, 6, 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2  کد درس  1222002_1227068  ', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-جامعه-شناسی-مفاهیم-اساسی2', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی2', '', ''),

(1865, 1, 6, 'مبانی تعاون  کد درس  1222003  ', 'مبانی تعاون همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-تعاون', 'مبانی تعاون', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی تعاون', 'مبانی تعاون', '', ''),

(1866, 1, 6, 'اصول علم سیاست-مبانی علم سیاست  کد درس  1222004-1222088-1222302  ', 'اصول علم سیاست-مبانی علم سیاست همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-علم-سیاست-مبانی-علم-سیاست', 'اصول علم سیاست-مبانی علم سیاست', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول علم سیاست-مبانی علم سیاست', 'اصول علم سیاست-مبانی علم سیاست', '', ''),

(1867, 1, 6, 'مبانی مردم شناسی-مبانی مردم شناسی جهانگردی  کد درس  1222005-1218003  ', 'مبانی مردم شناسی-مبانی مردم شناسی جهانگردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-مردم-شناسی-مبانی-مردم-شناسی-جهانگردی', 'مبانی مردم شناسی-مبانی مردم شناسی جهانگردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی مردم شناسی-مبانی مردم شناسی جهانگردی', 'مبانی مردم شناسی-مبانی مردم شناسی جهانگردی', '', ''),

(1868, 1, 6, 'جامعه شناسی جهان سوم  کد درس  1222006  ', 'جامعه شناسی جهان سوم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-جهان-سوم', 'جامعه شناسی جهان سوم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی جهان سوم', 'جامعه شناسی جهان سوم', '', ''),

(1869, 1, 6, 'تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام  کد درس  1222009  ', 'تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تاریخ-تفکر-اجتماعی-در-اسلام', 'تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام', 'تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام', '', ''),

(1870, 1, 6, 'جامعه شناسی آموزش و پرورش  کد درس  1222010  ', 'جامعه شناسی آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-آموزش-پرورش', 'جامعه شناسی آموزش و پرورش', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی آموزش و پرورش', 'جامعه شناسی آموزش و پرورش', '', ''),

(1871, 1, 6, 'مردم شناسی فرهنگی  کد درس  1222011  ', 'مردم شناسی فرهنگی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مردم-شناسی-فرهنگی', 'مردم شناسی فرهنگی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مردم شناسی فرهنگی', 'مردم شناسی فرهنگی', '', ''),

(1872, 1, 6, 'نظریه های جامعه شناسی2  کد درس  1222013   1222193   1222148  ', 'نظریه های جامعه شناسی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'نظریه-های-جامعه-شناسی2', 'نظریه های جامعه شناسی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'نظریه های جامعه شناسی2', 'نظریه های جامعه شناسی2', '', ''),

(1873, 1, 6, 'جامعه شناسی ایلات و عشایر  کد درس  1222017  ', 'جامعه شناسی ایلات و عشایر همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-ایلات-عشایر', 'جامعه شناسی ایلات و عشایر', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی ایلات و عشایر', 'جامعه شناسی ایلات و عشایر', '', ''),

(1874, 1, 6, 'تغییرات اجتماعی  کد درس  1222018-1222203  ', 'تغییرات اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تغییرات-اجتماعی', 'تغییرات اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تغییرات اجتماعی', 'تغییرات اجتماعی', '', ''),

(1875, 1, 6, 'آمار در علوم اجتماعی  کد درس  1222019-1222184-1222142-1222309-1117120  ', 'آمار در علوم اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'آمار-در-علوم-اجتماعی', 'آمار در علوم اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آمار در علوم اجتماعی', 'آمار در علوم اجتماعی', '', ''),

(1876, 1, 6, 'جامعه شناسی ارتباط جمعی  کد درس  1222020  ', 'جامعه شناسی ارتباط جمعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-ارتباط-جمعی', 'جامعه شناسی ارتباط جمعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی ارتباط جمعی', 'جامعه شناسی ارتباط جمعی', '', ''),

(1877, 1, 6, 'روش تحقیق نظری-روش تحیق در علوم اجتماعی  کد درس  1222021-1222147-1222190-1222315  ', 'روش تحقیق نظری-روش تحیق در علوم اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روش-تحقیق-نظری-روش-تحیق-در-علوم-اجتماعی', 'روش تحقیق نظری-روش تحیق در علوم اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روش تحقیق نظری-روش تحیق در علوم اجتماعی', 'روش تحقیق نظری-روش تحیق در علوم اجتماعی', '', ''),

(1878, 1, 6, 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران  کد درس  1222024-1222025  ', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-تاریخ-اجتماعی-ایران', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', 'مبانی تاریخ اجتماعی ایران', '', ''),

(1879, 1, 6, 'تکنیکهای خاص تحقیق  کد درس  1222026  ', 'تکنیکهای خاص تحقیق همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تکنیکهای-خاص-تحقیق', 'تکنیکهای خاص تحقیق', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تکنیکهای خاص تحقیق', 'تکنیکهای خاص تحقیق', '', ''),

(1880, 1, 6, 'جغرافیای انسانی ایران  کد درس  1222027-1222213  ', 'جغرافیای انسانی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جغرافیای-انسانی-ایران', 'جغرافیای انسانی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جغرافیای انسانی ایران', 'جغرافیای انسانی ایران', '', ''),

(1881, 1, 6, 'جامعه شناسی شهری  کد درس  1222030  ', 'جامعه شناسی شهری همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-شهری', 'جامعه شناسی شهری', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی شهری', 'جامعه شناسی شهری', '', ''),

(1882, 1, 6, 'جامعه شناسی سازمانها  کد درس  1222031  ', 'جامعه شناسی سازمانها همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-سازمانها', 'جامعه شناسی سازمانها', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی سازمانها', 'جامعه شناسی سازمانها', '', ''),

(1883, 1, 6, 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی  کد درس  1222032  ', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-در-ادبیات-فارسی', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی', 'جامعه شناسی در ادبیات فارسی', '', ''),

(1884, 1, 6, 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی  کد درس  1222034  ', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-جنگ-نیروهای-نظامی', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی', 'جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی', '', ''),

(1885, 1, 6, 'جمعیت شناسی ایران  کد درس  1222035  ', 'جمعیت شناسی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جمعیت-شناسی-ایران', 'جمعیت شناسی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعیت شناسی ایران', 'جمعیت شناسی ایران', '', ''),

(1886, 1, 6, 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران  کد درس  1222036_1222171_1218022_1239015  ', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'بررسی-مسائل-اجتماعی-ایران-تجزیه-تحلیل-مسائل-اجتماعی-ایران', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', 'بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران', '', ''),

(1887, 1, 6, 'جامعه شناسی انقلاب  کد درس  1222037  ', 'جامعه شناسی انقلاب همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-انقلاب', 'جامعه شناسی انقلاب', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی انقلاب', 'جامعه شناسی انقلاب', '', ''),

(1888, 1, 6, 'جامعه شناسی صنعتی  کد درس  1222038  ', 'جامعه شناسی صنعتی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-صنعتی', 'جامعه شناسی صنعتی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی صنعتی', 'جامعه شناسی صنعتی', '', ''),

(1889, 1, 6, 'کاربرد جمعیت شناسی  کد درس  1222041  ', 'کاربرد جمعیت شناسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'کاربرد-جمعیت-شناسی', 'کاربرد جمعیت شناسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'کاربرد جمعیت شناسی', 'کاربرد جمعیت شناسی', '', ''),

(1890, 1, 6, 'روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت-روشهای تحلیل جمعیت  کد درس  1222061-1222181-1222164-1222016-1216421  ', 'روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت-روشهای تحلیل جمعیت همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روشهای-مقدماتی-تحلیل-جمعیت-روشهای-تحلیل-جمعیت', 'روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت-روشهای تحلیل جمعیت', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت-روشهای تحلیل جمعیت', 'روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت-روشهای تحلیل جمعیت', '', ''),

(1891, 1, 6, 'مبانی جمعیت شناسی  کد درس  1222149-1222007-1222192-1222222-1222075  ', 'مبانی جمعیت شناسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-جمعیت-شناسی', 'مبانی جمعیت شناسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی جمعیت شناسی', 'مبانی جمعیت شناسی', '', ''),

(1892, 1, 6, 'پویایی گروه-مبانی تفکر جمعی و کار گروهی  کد درس  1222154-1222195  ', 'پویایی گروه-مبانی تفکر جمعی و کار گروهی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'پویایی-گروه-مبانی-تفکر-جمعی-کار-گروهی', 'پویایی گروه-مبانی تفکر جمعی و کار گروهی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'پویایی گروه-مبانی تفکر جمعی و کار گروهی', 'پویایی گروه-مبانی تفکر جمعی و کار گروهی', '', ''),

(1893, 1, 6, 'فقر و نابرابرهای اجتماعی  کد درس  1222174-1222211  ', 'فقر و نابرابرهای اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'فقر-نابرابرهای-اجتماعی', 'فقر و نابرابرهای اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'فقر و نابرابرهای اجتماعی', 'فقر و نابرابرهای اجتماعی', '', ''),

(1894, 1, 6, 'تامین و رفاه اجتماعی  کد درس  1222179+1222015  ', 'تامین و رفاه اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تامین-رفاه-اجتماعی', 'تامین و رفاه اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تامین و رفاه اجتماعی', 'تامین و رفاه اجتماعی', '', ''),

(1895, 1, 6, 'مدیریت بحران و ریسک  کد درس  1222182  ', 'مدیریت بحران و ریسک همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مدیریت-بحران-ریسک', 'مدیریت بحران و ریسک', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مدیریت بحران و ریسک', 'مدیریت بحران و ریسک', '', ''),

(1896, 1, 6, 'سیاست اجتماعی  کد درس  1222183  ', 'سیاست اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'سیاست-اجتماعی', 'سیاست اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سیاست اجتماعی', 'سیاست اجتماعی', '', ''),

(1897, 1, 6, 'جامعه شناسی خانواده  کد درس  1222191-1222012  ', 'جامعه شناسی خانواده همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'جامعه-شناسی-خانواده', 'جامعه شناسی خانواده', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'جامعه شناسی خانواده', 'جامعه شناسی خانواده', '', ''),

(1898, 1, 6, 'کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی-کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی-آشنایی با کامپیوتر و اینترنت  کد درس  1222204-1115001-1222160-1712142  ', 'کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی-کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی-آشنایی با کامپیوتر و اینترنت همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'کاربرد-کامپیوتر-در-علوم-اجتماعی-کاربرد-کامپیوتر-در-مددکاری-اجتماعی-آشنایی-با-کامپیوتر-اینترنت', 'کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی-کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی-آشنایی با کامپیوتر و اینترنت', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی-کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی-آشنایی با کامپیوتر و اینترنت', 'کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی-کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی-آشنایی با کامپیوتر و اینترنت', '', ''),

(1899, 1, 6, 'زنان و سیاست اجتماعی  کد درس  1222207  ', 'زنان و سیاست اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'زنان-سیاست-اجتماعی', 'زنان و سیاست اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زنان و سیاست اجتماعی', 'زنان و سیاست اجتماعی', '', ''),

(1900, 1, 6, 'سیاستهای بهداشتی و آموزشی  کد درس  1222212   ', 'سیاستهای بهداشتی و آموزشی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'سیاستهای-بهداشتی-آموزشی', 'سیاستهای بهداشتی و آموزشی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سیاستهای بهداشتی و آموزشی', 'سیاستهای بهداشتی و آموزشی', '', ''),


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:9:31
|