بانک نمونه سوالات پیام نور

  • تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱
  • موضوع :

(2083, 1, 6, 'مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی  کد درس  1211094   1211427   1211031  ', 'مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مسائل-جوانی-نوجوانی-در-ایران-معاصر-مسائل-نوجوانی-مسائل-جوانی-نوجوانی', 'مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی', 'مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی', '', ''),

(2084, 1, 6, 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان  کد درس  1211101  ', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-فنون-راهنمایی-مشاوره-سالمندان', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان', '', ''),

(2085, 1, 6, 'مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره  کد درس  1211102  ', 'مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مدیریت-مراکز-راهنمایی-مشاوره', 'مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره', 'مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره', '', ''),

(2086, 1, 6, 'اصول و فنون مشاوره و راهنمایی-مقدمات راهنمایی و مشاوره  کد درس  1211265   1220547   1222159   1211018  ', 'اصول و فنون مشاوره و راهنمایی-مقدمات راهنمایی و مشاوره همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-فنون-مشاوره-راهنمایی-مقدمات-راهنمایی-مشاوره', 'اصول و فنون مشاوره و راهنمایی-مقدمات راهنمایی و مشاوره', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و فنون مشاوره و راهنمایی-مقدمات راهنمایی و مشاوره', 'اصول و فنون مشاوره و راهنمایی-مقدمات راهنمایی و مشاوره', '', ''),

(2087, 1, 6, 'روانشناسی آموزش خواندن  کد درس  1211350-1217103  ', 'روانشناسی آموزش خواندن همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-آموزش-خواندن', 'روانشناسی آموزش خواندن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی آموزش خواندن', 'روانشناسی آموزش خواندن', '', ''),

(2088, 1, 6, 'روشهای ارزشیابی آموزش  کد درس  1211357-1211036  ', 'روشهای ارزشیابی آموزش همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روشهای-ارزشیابی-آموزش', 'روشهای ارزشیابی آموزش', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روشهای ارزشیابی آموزش', 'روشهای ارزشیابی آموزش', '', ''),

(2089, 1, 6, 'مبانی امور مالی و تنظیم بودجه  کد درس  1211358_1221016  ', 'مبانی امور مالی و تنظیم بودجه همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-امور-مالی-تنظیم-بودجه', 'مبانی امور مالی و تنظیم بودجه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی امور مالی و تنظیم بودجه', 'مبانی امور مالی و تنظیم بودجه', '', ''),

(2090, 1, 6, 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1  کد درس  1211359-1222223-1222062-1222076-1222071-1222139-1222070-1222303-1222001-1214105  ', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-جامعه-شناسی-مفاهیم-اساسی1', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1', 'مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1', '', ''),

(2091, 1, 6, 'روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی  کد درس  1211362  1211394  ', 'روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روابط-انسانی-بهبود-آن-در-سازمانها-مدرسه-روابط-انسانی', 'روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی', 'روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی', '', ''),

(2092, 1, 6, 'روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم-شخصیت نظریه ها و مفاهیم  کد درس  1211407_1217014  ', 'روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم-شخصیت نظریه ها و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-شخصیت-نظریه-ها-مفاهیم-شخصیت-نظریه-ها-مفاهیم', 'روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم-شخصیت نظریه ها و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم-شخصیت نظریه ها و مفاهیم', 'روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم-شخصیت نظریه ها و مفاهیم', '', ''),

(2093, 1, 6, 'راهنمایی و مشاوره گروهی  کد درس  1211409  ', 'راهنمایی و مشاوره گروهی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'راهنمایی-مشاوره-گروهی', 'راهنمایی و مشاوره گروهی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'راهنمایی و مشاوره گروهی', 'راهنمایی و مشاوره گروهی', '', ''),

(2094, 1, 6, 'زبان تخصصی برنامه ریزی درسی-متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی  کد درس  1212020-1212041  ', 'زبان تخصصی برنامه ریزی درسی-متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصی-برنامه-ریزی-درسی-متون-زبان-خارجه-در-برنامه-ریزی-آموزشی-درسی', 'زبان تخصصی برنامه ریزی درسی-متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصی برنامه ریزی درسی-متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی', 'زبان تخصصی برنامه ریزی درسی-متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی', '', ''),

(2095, 1, 6, 'متون زبان خارجی در مدیریت آموزشی  کد درس  1212040  ', 'متون زبان خارجی در مدیریت آموزشی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'متون-زبان-خارجی-در-مدیریت-آموزشی', 'متون زبان خارجی در مدیریت آموزشی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'متون زبان خارجی در مدیریت آموزشی', 'متون زبان خارجی در مدیریت آموزشی', '', ''),

(2096, 1, 6, 'متون زیان تخصصی پیش دبستانی-زبان تخصصی پیش دبستانی  کد درس  1212043-1212042  ', 'متون زیان تخصصی پیش دبستانی-زبان تخصصی پیش دبستانی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'متون-زیان-تخصصی-پیش-دبستانی-زبان-تخصصی-پیش-دبستانی', 'متون زیان تخصصی پیش دبستانی-زبان تخصصی پیش دبستانی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'متون زیان تخصصی پیش دبستانی-زبان تخصصی پیش دبستانی', 'متون زیان تخصصی پیش دبستانی-زبان تخصصی پیش دبستانی', '', ''),

(2097, 1, 6, 'زبان تخصصی مشاوره  کد درس  1212044  ', 'زبان تخصصی مشاوره همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'زبان-تخصصی-مشاوره', 'زبان تخصصی مشاوره', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان تخصصی مشاوره', 'زبان تخصصی مشاوره', '', ''),

(2098, 1, 6, 'ادبیات کودکان و نوجوانان-ادبیات کودکان  کد درس  1213112   1211088  ', 'ادبیات کودکان و نوجوانان-ادبیات کودکان همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'ادبیات-کودکان-نوجوانان-ادبیات-کودکان', 'ادبیات کودکان و نوجوانان-ادبیات کودکان', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ادبیات کودکان و نوجوانان-ادبیات کودکان', 'ادبیات کودکان و نوجوانان-ادبیات کودکان', '', ''),

(2099, 1, 6, 'روانشناسی عمومی1-روانشناسی عمومی  کد درس  1217005_1217056_1220534  ', 'روانشناسی عمومی1-روانشناسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-عمومی1-روانشناسی-عمومی', 'روانشناسی عمومی1-روانشناسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی عمومی1-روانشناسی عمومی', 'روانشناسی عمومی1-روانشناسی عمومی', '', ''),

(2100, 1, 6, 'روانشناسی اجتماعی  کد درس  1217009_1217105  ', 'روانشناسی اجتماعی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-اجتماعی', 'روانشناسی اجتماعی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی اجتماعی', 'روانشناسی اجتماعی', '', ''),

(2101, 1, 6, 'علم النفس از دیدگاه دانشمندان-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی  کد درس  1217012_1217106  ', 'علم النفس از دیدگاه دانشمندان-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'علم-النفس-از-دیدگاه-دانشمندان-روانشناسی-از-دیدگاه-دانشمندان-اسلامی', 'علم النفس از دیدگاه دانشمندان-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'علم النفس از دیدگاه دانشمندان-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی', 'علم النفس از دیدگاه دانشمندان-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی', '', ''),

(2102, 1, 6, 'روان سنجی  کد درس  1217015_1211367  ', 'روان سنجی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روان-سنجی', 'روان سنجی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روان سنجی', 'روان سنجی', '', ''),

(2103, 1, 6, 'آسیب شناسی روانی2  کد درس  1217029_1217061_1211098  ', 'آسیب شناسی روانی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'آسیب-شناسی-روانی2', 'آسیب شناسی روانی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'آسیب شناسی روانی2', 'آسیب شناسی روانی2', '', ''),

(2104, 1, 6, 'روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم  کد درس  1217031_1211291_1217186  ', 'روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-یادگیری-نظریه-ها-مفاهیم', 'روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم', 'روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم', '', ''),

(2105, 1, 6, 'روانشناسی بازی  کد درس  1217041_1211302_1217104  ', 'روانشناسی بازی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-بازی', 'روانشناسی بازی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی بازی', 'روانشناسی بازی', '', ''),

(2106, 1, 6, 'روانشناسی رشد2  کد درس  1217042_1217098_1211408  ', 'روانشناسی رشد2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-رشد2', 'روانشناسی رشد2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی رشد2', 'روانشناسی رشد2', '', ''),

(2107, 1, 6, 'روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روانشناسی کودکان استثنایی  کد درس  1217051-1217028-1211027-1217051  ', 'روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روانشناسی کودکان استثنایی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-آموزش-کودکان-استثنایی-آموزش-پرورش-کودکان-استثنایی-روانشناسی-کودکان-استثنایی', 'روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روانشناسی کودکان استثنایی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روانشناسی کودکان استثنایی', 'روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روانشناسی کودکان استثنایی', '', ''),

(2108, 1, 6, 'روشهای اصلاح و تغییر رفتار  کد درس  1217053_1211385  ', 'روشهای اصلاح و تغییر رفتار همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روشهای-اصلاح-تغییر-رفتار', 'روشهای اصلاح و تغییر رفتار', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روشهای اصلاح و تغییر رفتار', 'روشهای اصلاح و تغییر رفتار', '', ''),

(2109, 1, 6, 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی  کد درس  1217054  ', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-فنون-راهنمایی-مشاوره-تحصیلی', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی', 'اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی', '', ''),

(2110, 1, 6, 'مقدمات روانپزشکی  کد درس  1217109  ', 'مقدمات روانپزشکی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مقدمات-روانپزشکی', 'مقدمات روانپزشکی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مقدمات روانپزشکی', 'مقدمات روانپزشکی', '', ''),

(2111, 1, 6, 'روانشناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان  کد درس  1217187-1211380-1217026  ', 'روانشناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روانشناسی-مرضی-کودک-آسیب-شناسی-روانی-کودکان-نوجوانان', 'روانشناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روانشناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان', 'روانشناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان', '', ''),

(2112, 1, 6, 'انسان شناسی در اسلام  کد درس  1220001-1220003  ', 'انسان شناسی در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'انسان-شناسی-در-اسلام', 'انسان شناسی در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'انسان شناسی در اسلام', 'انسان شناسی در اسلام', '', ''),

(2113, 1, 6, 'حقوق اساسی  کد درس  1218062 - 1218273 - 1223005 - 1223004  ', 'حقوق اساسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-اساسی', 'حقوق اساسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اساسی', 'حقوق اساسی', '', ''),

(2114, 1, 6, 'حقوق کار-حقوق در مددکاری  کد درس  1222194-1222165-1223045  ', 'حقوق کار-حقوق در مددکاری همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-کار-حقوق-در-مددکاری', 'حقوق کار-حقوق در مددکاری', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق کار-حقوق در مددکاری', 'حقوق کار-حقوق در مددکاری', '', ''),

(2115, 1, 6, 'حقوق اداری  کد درس  1223006  ', 'حقوق اداری همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-اداری', 'حقوق اداری', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اداری', 'حقوق اداری', '', ''),

(2116, 1, 6, 'مبانی علم حقوق  کد درس  1223008  ', 'مبانی علم حقوق همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'مبانی-علم-حقوق', 'مبانی علم حقوق', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی علم حقوق', 'مبانی علم حقوق', '', ''),

(2117, 1, 6, 'حقوق اساسی کلیات  کد درس  1223010  ', 'حقوق اساسی کلیات همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-اساسی-کلیات', 'حقوق اساسی کلیات', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اساسی کلیات', 'حقوق اساسی کلیات', '', ''),

(2118, 1, 6, 'حقوق بین الملل عمومی2  کد درس  1223012  ', 'حقوق بین الملل عمومی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-عمومی2', 'حقوق بین الملل عمومی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل عمومی2', 'حقوق بین الملل عمومی2', '', ''),

(2119, 1, 6, 'حقوق بین الملل اسلامی  کد درس  1223014  ', 'حقوق بین الملل اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-اسلامی', 'حقوق بین الملل اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل اسلامی', 'حقوق بین الملل اسلامی', '', ''),

(2120, 1, 6, 'حقوق بین الملل خصوصی  کد درس  1223015  ', 'حقوق بین الملل خصوصی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-خصوصی', 'حقوق بین الملل خصوصی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل خصوصی', 'حقوق بین الملل خصوصی', '', ''),

(2121, 1, 6, 'حقوق بازرگانی  کد درس  1223016-1214104  ', 'حقوق بازرگانی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بازرگانی', 'حقوق بازرگانی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بازرگانی', 'حقوق بازرگانی', '', ''),

(2122, 1, 6, 'حقوق بازرگانی  کد درس  1223019  ', 'حقوق بازرگانی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بازرگانی', 'حقوق بازرگانی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بازرگانی', 'حقوق بازرگانی', '', ''),

(2123, 1, 6, 'مقدمه علم حقوق  کد درس  1223020  ', 'مقدمه علم حقوق همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'مقدمه-علم-حقوق', 'مقدمه علم حقوق', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مقدمه علم حقوق', 'مقدمه علم حقوق', '', ''),

(2124, 1, 6, 'حقوق جزای عمومی1  کد درس  1223021  ', 'حقوق جزای عمومی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-عمومی1', 'حقوق جزای عمومی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای عمومی1', 'حقوق جزای عمومی1', '', ''),

(2125, 1, 6, 'حقوق مدنی1 اشخاص و حمایت از محجورین  کد درس  1223023  ', 'حقوق مدنی1 اشخاص و حمایت از محجورین همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی1-اشخاص-حمایت-از-محجورین', 'حقوق مدنی1 اشخاص و حمایت از محجورین', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی1 اشخاص و حمایت از محجورین', 'حقوق مدنی1 اشخاص و حمایت از محجورین', '', ''),

(2126, 1, 6, 'حقوق جزای عمومی2  کد درس  1223024  ', 'حقوق جزای عمومی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-عمومی2', 'حقوق جزای عمومی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای عمومی2', 'حقوق جزای عمومی2', '', ''),

(2127, 1, 6, 'حقوق بین الملل عمومی1  کد درس  1223025  ', 'حقوق بین الملل عمومی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-عمومی1', 'حقوق بین الملل عمومی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل عمومی1', 'حقوق بین الملل عمومی1', '', ''),

(2128, 1, 6, 'آیین دادرسی مدنی1  کد درس  1223026  ', 'آیین دادرسی مدنی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-دادرسی-مدنی1', 'آیین دادرسی مدنی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین دادرسی مدنی1', 'آیین دادرسی مدنی1', '', ''),

(2129, 1, 6, 'حقوق مدنی2 اموال و مالکیت  کد درس  1223027  ', 'حقوق مدنی2 اموال و مالکیت همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی2-اموال-مالکیت', 'حقوق مدنی2 اموال و مالکیت', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی2 اموال و مالکیت', 'حقوق مدنی2 اموال و مالکیت', '', ''),

(2130, 1, 6, 'حقوق جزای عمومی3  کد درس  1223028  ', 'حقوق جزای عمومی3 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-عمومی3', 'حقوق جزای عمومی3', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای عمومی3', 'حقوق جزای عمومی3', '', ''),

(2131, 1, 6, 'حقوق تجارت1 اشخاص  کد درس  1223029  ', 'حقوق تجارت1 اشخاص همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-تجارت1-اشخاص', 'حقوق تجارت1 اشخاص', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق تجارت1 اشخاص', 'حقوق تجارت1 اشخاص', '', ''),

(2132, 1, 6, 'حقوق اساسی2  کد درس  1223030  ', 'حقوق اساسی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-اساسی2', 'حقوق اساسی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اساسی2', 'حقوق اساسی2', '', ''),

(2133, 1, 6, 'حقوق اداری1  کد درس  1223031  ', 'حقوق اداری1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-اداری1', 'حقوق اداری1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اداری1', 'حقوق اداری1', '', ''),

(2134, 1, 6, 'حقوق مدنی3 کلیات قراردادها  کد درس  1223032  ', 'حقوق مدنی3 کلیات قراردادها همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی3-کلیات-قراردادها', 'حقوق مدنی3 کلیات قراردادها', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی3 کلیات قراردادها', 'حقوق مدنی3 کلیات قراردادها', '', ''),

(2135, 1, 6, 'جرم شناسی  کد درس  1223033  ', 'جرم شناسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'جرم-شناسی', 'جرم شناسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جرم شناسی', 'جرم شناسی', '', ''),

(2136, 1, 6, 'حقوق جزای اختصاصی1  کد درس  1223034  ', 'حقوق جزای اختصاصی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-اختصاصی1', 'حقوق جزای اختصاصی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای اختصاصی1', 'حقوق جزای اختصاصی1', '', ''),

(2137, 1, 6, 'حقوق اداری2  کد درس  1223035  ', 'حقوق اداری2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-اداری2', 'حقوق اداری2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اداری2', 'حقوق اداری2', '', ''),

(2138, 1, 6, 'حقوق جزای اختصاصی2  کد درس  1223036  ', 'حقوق جزای اختصاصی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-اختصاصی2', 'حقوق جزای اختصاصی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای اختصاصی2', 'حقوق جزای اختصاصی2', '', ''),

(2139, 1, 6, 'حقوق بین الملل عمومی2  کد درس  1223037  ', 'حقوق بین الملل عمومی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-عمومی2', 'حقوق بین الملل عمومی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل عمومی2', 'حقوق بین الملل عمومی2', '', ''),

(2140, 1, 6, 'کیفر شناسی  کد درس  1223038  ', 'کیفر شناسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'کیفر-شناسی', 'کیفر شناسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'کیفر شناسی', 'کیفر شناسی', '', ''),

(2141, 1, 6, 'حقوق مدنی4 الزامات خارج از قراردادها  کد درس  1223039  ', 'حقوق مدنی4 الزامات خارج از قراردادها همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی4-الزامات-خارج-از-قراردادها', 'حقوق مدنی4 الزامات خارج از قراردادها', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی4 الزامات خارج از قراردادها', 'حقوق مدنی4 الزامات خارج از قراردادها', '', ''),

(2142, 1, 6, 'حقوق تجارت2  کد درس  1223040  ', 'حقوق تجارت2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-تجارت2', 'حقوق تجارت2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق تجارت2', 'حقوق تجارت2', '', ''),

(2143, 1, 6, 'آیین دادرسی مدنی2  کد درس  1223042  ', 'آیین دادرسی مدنی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-دادرسی-مدنی2', 'آیین دادرسی مدنی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین دادرسی مدنی2', 'آیین دادرسی مدنی2', '', ''),

(2144, 1, 6, 'آیین دادرسی کیفری1  کد درس  1223043  ', 'آیین دادرسی کیفری1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-دادرسی-کیفری1', 'آیین دادرسی کیفری1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین دادرسی کیفری1', 'آیین دادرسی کیفری1', '', ''),

(2145, 1, 6, 'حقوق بین الملل خصوصی1  کد درس  1223044  ', 'حقوق بین الملل خصوصی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-خصوصی1', 'حقوق بین الملل خصوصی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل خصوصی1', 'حقوق بین الملل خصوصی1', '', ''),

(2146, 1, 6, 'حقوق مدنی6 عقود معین قسمت الف  کد درس  1223047  ', 'حقوق مدنی6 عقود معین قسمت الف همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی6-عقود-معین-قسمت-الف', 'حقوق مدنی6 عقود معین قسمت الف', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی6 عقود معین قسمت الف', 'حقوق مدنی6 عقود معین قسمت الف', '', ''),

(2147, 1, 6, 'پزشکی قانونی  کد درس  1223048  ', 'پزشکی قانونی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'پزشکی-قانونی', 'پزشکی قانونی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'پزشکی قانونی', 'پزشکی قانونی', '', ''),

(2148, 1, 6, 'آیین دادرسی کیفری2  کد درس  1223049  ', 'آیین دادرسی کیفری2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-دادرسی-کیفری2', 'آیین دادرسی کیفری2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین دادرسی کیفری2', 'آیین دادرسی کیفری2', '', ''),

(2149, 1, 6, 'حقوق جزای اختصاصی3  کد درس  1223050  ', 'حقوق جزای اختصاصی3 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-اختصاصی3', 'حقوق جزای اختصاصی3', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای اختصاصی3', 'حقوق جزای اختصاصی3', '', ''),

(2150, 1, 6, 'حقوق ثبت  کد درس  1223051  ', 'حقوق ثبت همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-ثبت', 'حقوق ثبت', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق ثبت', 'حقوق ثبت', '', ''),

(2151, 1, 6, 'حقوق بین الملل خصوصی2  کد درس  1223052  ', 'حقوق بین الملل خصوصی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بین-الملل-خصوصی2', 'حقوق بین الملل خصوصی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل خصوصی2', 'حقوق بین الملل خصوصی2', '', ''),

(2152, 1, 6, 'آیین دادرسی مدنی3  کد درس  1223053  ', 'آیین دادرسی مدنی3 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-دادرسی-مدنی3', 'آیین دادرسی مدنی3', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین دادرسی مدنی3', 'آیین دادرسی مدنی3', '', ''),

(2153, 1, 6, 'حقوق مدنی7 عقود معین قسمت ب  کد درس  1223054  ', 'حقوق مدنی7 عقود معین قسمت ب همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی7-عقود-معین-قسمت-ب', 'حقوق مدنی7 عقود معین قسمت ب', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی7 عقود معین قسمت ب', 'حقوق مدنی7 عقود معین قسمت ب', '', ''),

(2154, 1, 6, 'حقوق سازمانهای بین الملل  کد درس  1223055  ', 'حقوق سازمانهای بین الملل همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-سازمانهای-بین-الملل', 'حقوق سازمانهای بین الملل', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق سازمانهای بین الملل', 'حقوق سازمانهای بین الملل', '', ''),

(2155, 1, 6, 'حقوق تجارت3  کد درس  1223056  ', 'حقوق تجارت3 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-تجارت3', 'حقوق تجارت3', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق تجارت3', 'حقوق تجارت3', '', ''),

(2156, 1, 6, 'رویه قضایی  کد درس  1223057  ', 'رویه قضایی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'رویه-قضایی', 'رویه قضایی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'رویه قضایی', 'رویه قضایی', '', ''),

(2157, 1, 6, 'حقوق مدنی8 شفعه-وصیت-وارث  کد درس  1223059  ', 'حقوق مدنی8 شفعه-وصیت-وارث همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-مدنی8-شفعه-وصیت-وارث', 'حقوق مدنی8 شفعه-وصیت-وارث', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق مدنی8 شفعه-وصیت-وارث', 'حقوق مدنی8 شفعه-وصیت-وارث', '', ''),

(2158, 1, 6, 'ادله اثبات دعوی  کد درس  1223060  ', 'ادله اثبات دعوی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'ادله-اثبات-دعوی', 'ادله اثبات دعوی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'ادله اثبات دعوی', 'ادله اثبات دعوی', '', ''),

(2159, 1, 6, 'حقوق تجارت4  کد درس  1223061  ', 'حقوق تجارت4 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-تجارت4', 'حقوق تجارت4', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق تجارت4', 'حقوق تجارت4', '', ''),

(2160, 1, 6, 'حقوق تطبیقی  کد درس  1223062  ', 'حقوق تطبیقی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-تطبیقی', 'حقوق تطبیقی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق تطبیقی', 'حقوق تطبیقی', '', ''),

(2161, 1, 6, 'حقوق بیمه  کد درس  1223063  ', 'حقوق بیمه همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بیمه', 'حقوق بیمه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بیمه', 'حقوق بیمه', '', ''),

(2162, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری  کد درس  1223174  ', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری', '', ''),

(2163, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی  کد درس  1223175  ', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', '', ''),

(2164, 1, 6, 'حقوق جزای بین الملل ایران  کد درس  1223180  ', 'حقوق جزای بین الملل ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-جزای-بین-الملل-ایران', 'حقوق جزای بین الملل ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق جزای بین الملل ایران', 'حقوق جزای بین الملل ایران', '', ''),

(2165, 1, 6, 'حقوق بشر در اسلام  کد درس  1223186  ', 'حقوق بشر در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'حقوق-بشر-در-اسلام', 'حقوق بشر در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بشر در اسلام', 'حقوق بشر در اسلام', '', ''),

(2166, 1, 6, 'مبانی جامعه شناسی-مبانی جامعه شناسی جهانگردی-جامعه شناسی عمومی-مبانی جامعه شناسی عمومی  کد درس  1227001-1220542-1222073-1222067-1222078-1227002-1227017  ', 'مبانی جامعه شناسی-مبانی جامعه شناسی جهانگردی-جامعه شناسی عمومی-مبانی جامعه شناسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'مبانی-جامعه-شناسی-مبانی-جامعه-شناسی-جهانگردی-جامعه-شناسی-عمومی-مبانی-جامعه-شناسی-عمومی', 'مبانی جامعه شناسی-مبانی جامعه شناسی جهانگردی-جامعه شناسی عمومی-مبانی جامعه شناسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی جامعه شناسی-مبانی جامعه شناسی جهانگردی-جامعه شناسی عمومی-مبانی جامعه شناسی عمومی', 'مبانی جامعه شناسی-مبانی جامعه شناسی جهانگردی-جامعه شناسی عمومی-مبانی جامعه شناسی عمومی', '', ''),

(2167, 1, 6, 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا1320  کد درس  1229005-1Q  ', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا1320 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تاریخ-روابط-خارجی-ایران-از-قاجاریه-تا1320', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا1320', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا1320', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا1320', '', ''),

(2168, 1, 6, 'تاریخ روابط بین الملل از1871تا1945 میلادی  کد درس  1229007-1Q  ', 'تاریخ روابط بین الملل از1871تا1945 میلادی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تاریخ-روابط-بین-الملل-از1871تا1945-میلادی', 'تاریخ روابط بین الملل از1871تا1945 میلادی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تاریخ روابط بین الملل از1871تا1945 میلادی', 'تاریخ روابط بین الملل از1871تا1945 میلادی', '', ''),

(2169, 1, 6, 'نظام سیاسی و دولت در اسلام  کد درس  1231002  ', 'نظام سیاسی و دولت در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'نظام-سیاسی-دولت-در-اسلام', 'نظام سیاسی و دولت در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'نظام سیاسی و دولت در اسلام', 'نظام سیاسی و دولت در اسلام', '', ''),

(2170, 1, 6, 'روش تحقیق در علوم سیاسی2-ب  کد درس  1231016  ', 'روش تحقیق در علوم سیاسی2-ب همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'روش-تحقیق-در-علوم-سیاسی2-ب', 'روش تحقیق در علوم سیاسی2-ب', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'روش تحقیق در علوم سیاسی2-ب', 'روش تحقیق در علوم سیاسی2-ب', '', ''),

(2171, 1, 6, 'متون سیاسی به زبان خارجی1  کد درس  1212038  ', 'متون سیاسی به زبان خارجی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'متون-سیاسی-به-زبان-خارجی1', 'متون سیاسی به زبان خارجی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'متون سیاسی به زبان خارجی1', 'متون سیاسی به زبان خارجی1', '', ''),

(2172, 1, 6, 'متون سیاسی به زبان خارجی2  کد درس  1212039  ', 'متون سیاسی به زبان خارجی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'متون-سیاسی-به-زبان-خارجی2', 'متون سیاسی به زبان خارجی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'متون سیاسی به زبان خارجی2', 'متون سیاسی به زبان خارجی2', '', ''),

(2173, 1, 6, 'مبانی علم حقوق  کد درس  1223008  ', 'مبانی علم حقوق همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-علم-حقوق', 'مبانی علم حقوق', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی علم حقوق', 'مبانی علم حقوق', '', ''),

(2174, 1, 6, 'حقوق اساسی-کلیات  کد درس  1223010  ', 'حقوق اساسی-کلیات همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'حقوق-اساسی-کلیات', 'حقوق اساسی-کلیات', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق اساسی-کلیات', 'حقوق اساسی-کلیات', '', ''),

(2175, 1, 6, 'حقوق بین الملل عمومی1  کد درس  1223011  ', 'حقوق بین الملل عمومی1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'حقوق-بین-الملل-عمومی1', 'حقوق بین الملل عمومی1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل عمومی1', 'حقوق بین الملل عمومی1', '', ''),

(2176, 1, 6, 'حقوق بین الملل اسلامی  کد درس  1223014  ', 'حقوق بین الملل اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'حقوق-بین-الملل-اسلامی', 'حقوق بین الملل اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'حقوق بین الملل اسلامی', 'حقوق بین الملل اسلامی', '', ''),

(2177, 1, 6, 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1228  کد درس  1229004  ', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1228 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تحولات-سیاسی-اجتماعی-ایران-از1320تا1228', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1228', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1228', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1228', '', ''),

(2178, 1, 6, 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320  کد درس  1229005  ', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تاریخ-روابط-خارجی-ایران-از-قاجاریه-تا-1320', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320', 'تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320', '', '');


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:9:32
|