بانک نمونه سوالات پیام نور

  • تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱
  • موضوع :

(2179, 1, 6, 'تاریخ تحول دولت در اسلام  کد درس  1229008  ', 'تاریخ تحول دولت در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تاریخ-تحول-دولت-در-اسلام', 'تاریخ تحول دولت در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تاریخ تحول دولت در اسلام', 'تاریخ تحول دولت در اسلام', '', ''),

(2180, 1, 6, 'مبانی علم سیاست  کد درس  1231001  ', 'مبانی علم سیاست همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-علم-سیاست', 'مبانی علم سیاست', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی علم سیاست', 'مبانی علم سیاست', '', ''),

(2181, 1, 6, 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1357  کد درس  1231004  ', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1357 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تحولات-سیاسی-اجتماعی-ایران-از1320تا1357', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1357', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1357', 'تحولات سیاسی اجتماعی ایران از1320تا1357', '', ''),

(2182, 1, 6, 'روش در علوم سیاسی1-الف  کد درس  1231005  ', 'روش در علوم سیاسی1-الف همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روش-در-علوم-سیاسی1-الف', 'روش در علوم سیاسی1-الف', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روش در علوم سیاسی1-الف', 'روش در علوم سیاسی1-الف', '', ''),

(2183, 1, 6, 'تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم1  کد درس  1231006  ', 'تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تاریخ-اندیشه-های-سیاسی-در-غرب-قبل-از-افلاطون-تا-قرن-بیستم1', 'تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم1', 'تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم1', '', ''),

(2184, 1, 6, 'مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام  کد درس  1231009  ', 'مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مبانی-اندیشه-های-سیاسی-در-اسلام', 'مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام', 'مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام', '', ''),

(2185, 1, 6, 'اندیشه های سیاسی در قرن بیستم  کد درس  1231010  ', 'اندیشه های سیاسی در قرن بیستم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اندیشه-های-سیاسی-در-قرن-بیستم', 'اندیشه های سیاسی در قرن بیستم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه های سیاسی در قرن بیستم', 'اندیشه های سیاسی در قرن بیستم', '', ''),

(2186, 1, 6, 'اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام  کد درس  1231012  ', 'اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اندیشه-های-سیاسی-در-ایران-اسلام', 'اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام', 'اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام', '', ''),

(2187, 1, 6, 'تئوریهای انقلاب  کد درس  1231013  ', 'تئوریهای انقلاب همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'تئوریهای-انقلاب', 'تئوریهای انقلاب', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'تئوریهای انقلاب', 'تئوریهای انقلاب', '', ''),

(2188, 1, 6, 'اصول روابط بین الملل1  کد درس  1231014  ', 'اصول روابط بین الملل1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-روابط-بین-الملل1', 'اصول روابط بین الملل1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول روابط بین الملل1', 'اصول روابط بین الملل1', '', ''),

(2189, 1, 6, 'اصول روابط بین المللی2  کد درس  1231015  ', 'اصول روابط بین المللی2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'اصول-روابط-بین-المللی2', 'اصول روابط بین المللی2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'اصول روابط بین المللی2', 'اصول روابط بین المللی2', '', ''),

(2190, 1, 6, 'روش تحقیق در علوم ساسی2-ب  کد درس  1231016  ', 'روش تحقیق در علوم ساسی2-ب همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'روش-تحقیق-در-علوم-ساسی2-ب', 'روش تحقیق در علوم ساسی2-ب', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'روش تحقیق در علوم ساسی2-ب', 'روش تحقیق در علوم ساسی2-ب', '', ''),

(2191, 1, 6, 'فن دیپلماسی و آداب کنسولی  کد درس  1231017  ', 'فن دیپلماسی و آداب کنسولی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'فن-دیپلماسی-آداب-کنسولی', 'فن دیپلماسی و آداب کنسولی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'فن دیپلماسی و آداب کنسولی', 'فن دیپلماسی و آداب کنسولی', '', ''),

(2192, 1, 6, 'سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  کد درس  1231018  ', 'سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'سیاست-خارجی-جمهوری-اسلامی-ایران', 'سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران', 'سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران', '', ''),

(2193, 1, 6, 'مسائل اقتصادی جهان سوم  کد درس  1231019  ', 'مسائل اقتصادی جهان سوم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مسائل-اقتصادی-جهان-سوم', 'مسائل اقتصادی جهان سوم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مسائل اقتصادی جهان سوم', 'مسائل اقتصادی جهان سوم', '', ''),

(2194, 1, 6, 'سیاست و حکومت در خاورمیانه  کد درس  1231024  ', 'سیاست و حکومت در خاورمیانه همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'سیاست-حکومت-در-خاورمیانه', 'سیاست و حکومت در خاورمیانه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'سیاست و حکومت در خاورمیانه', 'سیاست و حکومت در خاورمیانه', '', ''),

(2195, 1, 6, 'مسائل نظامی و استراتژیک معاصر  کد درس  1231025  ', 'مسائل نظامی و استراتژیک معاصر همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'مسائل-نظامی-استراتژیک-معاصر', 'مسائل نظامی و استراتژیک معاصر', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'مسائل نظامی و استراتژیک معاصر', 'مسائل نظامی و استراتژیک معاصر', '', ''),

(2196, 1, 6, 'دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام  کد درس  1231026  ', 'دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'دیپلماسی-رفتار-سیاسی-در-اسلام', 'دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام', 'دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام', '', ''),

(2197, 1, 6, 'ارتش و سیاست  کد درس  1231027  ', 'ارتش و سیاست همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'ارتش-سیاست', 'ارتش و سیاست', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'ارتش و سیاست', 'ارتش و سیاست', '', ''),

(2198, 1, 6, 'خلیج فارس و مسائل آن  کد درس  1231028  ', 'خلیج فارس و مسائل آن همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 90-91', 'خلیج-فارس-مسائل-آن', 'خلیج فارس و مسائل آن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 90-91,همراه با پاسخ نامه,', 'خلیج فارس و مسائل آن', 'خلیج فارس و مسائل آن', '', ''),

(2199, 1, 6, 'جمعیت و تنظیم خانواده  کد درس  1118034  ', 'جمعیت و تنظیم خانواده همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'جمعیت-تنظیم-خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', '', ''),

(2200, 1, 6, 'جمعیت و تنظیم خانواده  کد درس  1118035  ', 'جمعیت و تنظیم خانواده همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'جمعیت-تنظیم-خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', '', ''),

(2201, 1, 6, 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی  کد درس  1211410  ', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'فلسفه-اخلاق-با-تکیه-بر-مباحث-تربیتی', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', '', ''),

(2202, 1, 6, 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی  کد درس  1211411  ', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'فلسفه-اخلاق-با-تکیه-بر-مباحث-تربیتی', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', '', ''),

(2203, 1, 6, 'زبان خارجی عمومی  کد درس  1212255  ', 'زبان خارجی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'زبان-خارجی-عمومی', 'زبان خارجی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجی عمومی', 'زبان خارجی عمومی', '', ''),

(2204, 1, 6, 'زبان عمومی-زبان خارجی  کد درس  1212256  ', 'زبان عمومی-زبان خارجی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'زبان-عمومی-زبان-خارجی', 'زبان عمومی-زبان خارجی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان عمومی-زبان خارجی', 'زبان عمومی-زبان خارجی', '', ''),

(2205, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213209  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2206, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213216  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2207, 1, 6, 'تربیت بدنی 1  کد درس  1215150  ', 'تربیت بدنی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تربیت-بدنی-1', 'تربیت بدنی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 1', 'تربیت بدنی 1', '', ''),

(2208, 1, 6, 'تربیت بدنی 2  کد درس  1215151  ', 'تربیت بدنی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تربیت-بدنی-2', 'تربیت بدنی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 2', 'تربیت بدنی 2', '', ''),

(2209, 1, 6, 'تربیت بدنی 1  کد درس  1215152  ', 'تربیت بدنی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تربیت-بدنی-1', 'تربیت بدنی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 1', 'تربیت بدنی 1', '', ''),

(2210, 1, 6, 'تربیت بدنی 2  کد درس  1215153  ', 'تربیت بدنی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تربیت-بدنی-2', 'تربیت بدنی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 2', 'تربیت بدنی 2', '', ''),

(2211, 1, 6, 'انقلاب اسلامی ایران  کد درس  1220424  ', 'انقلاب اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'انقلاب-اسلامی-ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', '', ''),

(2212, 1, 6, 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی  کد درس  1220433  ', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', '', ''),

(2213, 1, 6, 'انقلاب اسلامی ایران  کد درس  1220434  ', 'انقلاب اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'انقلاب-اسلامی-ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', '', ''),

(2214, 1, 6, 'اندیشه سیاسی امام خمینی  کد درس  1220478  ', 'اندیشه سیاسی امام خمینی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اندیشه-سیاسی-امام-خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', '', ''),

(2215, 1, 6, 'اندیشه سیاسی امام خمینی  کد درس  1220479  ', 'اندیشه سیاسی امام خمینی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اندیشه-سیاسی-امام-خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', '', ''),

(2216, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  کد درس  1223175  ', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران', '', ''),

(2217, 1, 6, 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  کد درس  1229127  ', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', '', ''),

(2218, 1, 6, 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  کد درس  1229128  ', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', '', ''),

(2219, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 1  کد درس  1233025  ', 'اندیشه اسلامی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اندیشه-اسلامی-1', 'اندیشه اسلامی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 1', 'اندیشه اسلامی 1', '', ''),

(2220, 1, 6, 'اندیشه 2  کد درس  1233026  ', 'اندیشه 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اندیشه-2', 'اندیشه 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه 2', 'اندیشه 2', '', ''),

(2221, 1, 6, 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی  کد درس  1233027  ', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', '', ''),

(2222, 1, 6, 'تفسیر موضوعی قرآن  کد درس  1233028  ', 'تفسیر موضوعی قرآن همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تفسیر-موضوعی-قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', '', ''),

(2223, 1, 6, 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم  کد درس  1233029  ', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اخلاق-اسلامی-مبانی-مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', '', ''),

(2224, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 1  کد درس  1233030  ', 'اندیشه اسلامی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اندیشه-اسلامی-1', 'اندیشه اسلامی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 1', 'اندیشه اسلامی 1', '', ''),

(2225, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 2  کد درس  1233031  ', 'اندیشه اسلامی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اندیشه-اسلامی-2', 'اندیشه اسلامی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 2', 'اندیشه اسلامی 2', '', ''),

(2226, 1, 6, 'تفسیر موضوعی قرآن  کد درس  1233032  ', 'تفسیر موضوعی قرآن همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تفسیر-موضوعی-قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', '', ''),

(2227, 1, 6, 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم  کد درس  1233033  ', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'اخلاق-اسلامی-مبانی-مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', '', ''),

(2228, 1, 6, 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه  کد درس  1233038  ', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'تفسیر-موضوعی-نهج-البلاغه', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', '', ''),

(2229, 1, 6, 'مبانی کارآفرینی  کد درس  1235046  ', 'مبانی کارآفرینی همراه با پاسخنامه -  نیمسال اول 89-90', 'مبانی-کارآفرینی', 'مبانی کارآفرینی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال اول 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'مبانی کارآفرینی', 'مبانی کارآفرینی', '', ''),

(2230, 1, 6, 'جمعیت و تنظیم خانواده  کد درس  1118034  ', 'جمعیت و تنظیم خانواده همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'جمعیت-تنظیم-خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', '', ''),

(2231, 1, 6, 'جمعیت و تنظیم خانواده  کد درس  1118035  ', 'جمعیت و تنظیم خانواده همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'جمعیت-تنظیم-خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'جمعیت و تنظیم خانواده', 'جمعیت و تنظیم خانواده', '', ''),

(2232, 1, 6, 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی  کد درس  1211411  ', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فلسفه-اخلاق-با-تکیه-بر-مباحث-تربیتی', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', 'فلسفه اخلاق-با تکیه بر مباحث تربیتی', '', ''),

(2233, 1, 6, 'زبان خارجه  کد درس  1212255-1Q  ', 'زبان خارجه همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'زبان-خارجه', 'زبان خارجه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجه', 'زبان خارجه', '', ''),

(2234, 1, 6, 'زبان خارجه  کد درس  1212255  ', 'زبان خارجه همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'زبان-خارجه', 'زبان خارجه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجه', 'زبان خارجه', '', ''),

(2235, 1, 6, 'زبان خارجی  کد درس  1212256-1212270-1Q  ', 'زبان خارجی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'زبان-خارجی', 'زبان خارجی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجی', 'زبان خارجی', '', ''),

(2236, 1, 6, 'زبان خارجی  کد درس  1212256-1212270  ', 'زبان خارجی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'زبان-خارجی', 'زبان خارجی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجی', 'زبان خارجی', '', ''),

(2237, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213209-1Q  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2238, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213209  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2239, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213210-1213216  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2240, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213216-1213210  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2241, 1, 6, 'تربیت بدنی 1  کد درس  1215150  ', 'تربیت بدنی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تربیت-بدنی-1', 'تربیت بدنی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 1', 'تربیت بدنی 1', '', ''),

(2242, 1, 6, 'تربیت بدنی 2  کد درس  1215151  ', 'تربیت بدنی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تربیت-بدنی-2', 'تربیت بدنی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 2', 'تربیت بدنی 2', '', ''),

(2243, 1, 6, 'تربیت بدنی 1  کد درس  1215152  ', 'تربیت بدنی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تربیت-بدنی-1', 'تربیت بدنی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 1', 'تربیت بدنی 1', '', ''),

(2244, 1, 6, 'تربیت بدنی 2  کد درس  1215153  ', 'تربیت بدنی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تربیت-بدنی-2', 'تربیت بدنی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 2', 'تربیت بدنی 2', '', ''),

(2245, 1, 6, 'انقلاب اسلامی ایران-علوم پایه  کد درس  1220424-1Q  ', 'انقلاب اسلامی ایران-علوم پایه همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'انقلاب-اسلامی-ایران-علوم-پایه', 'انقلاب اسلامی ایران-علوم پایه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی ایران-علوم پایه', 'انقلاب اسلامی ایران-علوم پایه', '', ''),

(2246, 1, 6, 'انقلاب اسلامی ایران  کد درس  1220424  ', 'انقلاب اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'انقلاب-اسلامی-ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', '', ''),

(2247, 1, 6, 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی  کد درس  1220433  ', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', '', ''),

(2248, 1, 6, 'انقلاب اسلامی ایران  کد درس  1220434  ', 'انقلاب اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'انقلاب-اسلامی-ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', '', ''),

(2249, 1, 6, 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم  کد درس  1220498-1233033  ', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'اخلاق-اسلامی-مبانی-مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', '', ''),

(2250, 1, 6, 'آشنایی با دفاع مقدس  کد درس  1220589  ', 'آشنایی با دفاع مقدس همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آشنایی-با-دفاع-مقدس', 'آشنایی با دفاع مقدس', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با دفاع مقدس', 'آشنایی با دفاع مقدس', '', ''),

(2251, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری  کد درس  1223174  ', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری', '', ''),

(2252, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی  کد درس  1223175  ', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', '', ''),

(2253, 1, 6, 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  کد درس  1229127  ', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', '', ''),

(2254, 1, 6, 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  کد درس  1229128  ', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', '', ''),

(2255, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 2  کد درس  1233026  ', 'اندیشه اسلامی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'اندیشه-اسلامی-2', 'اندیشه اسلامی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 2', 'اندیشه اسلامی 2', '', ''),

(2256, 1, 6, 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی  کد درس  1233027  ', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', '', ''),

(2257, 1, 6, 'تفسیر موضوعی قرآن  کد درس  1233028  ', 'تفسیر موضوعی قرآن همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تفسیر-موضوعی-قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', '', ''),

(2258, 1, 6, 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم  کد درس  1233029-1Q  ', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'اخلاق-اسلامی-مبانی-مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', '', ''),

(2259, 1, 6, 'تفسیر موضوعی قرآن  کد درس  1233032  ', 'تفسیر موضوعی قرآن همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تفسیر-موضوعی-قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', '', ''),

(2260, 1, 6, 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم  کد درس  1233033-1220498-1Q  ', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'اخلاق-اسلامی-مبانی-مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', '', ''),

(2261, 1, 6, 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه  کد درس  1233038  ', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تفسیر-موضوعی-نهج-البلاغه', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', '', ''),

(2262, 1, 6, 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه  کد درس  1233039  ', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه همراه با پاسخنامه -  نیمسال دوم 89-90', 'تفسیر-موضوعی-نهج-البلاغه', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال دوم 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', 'تفسیر موضوعی نهج البلاغه', '', ''),

(2264, 1, 6, 'زبان خارجه  کد درس  1212255  ', 'زبان خارجه همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'زبان-خارجه', 'زبان خارجه', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'زبان خارجه', 'زبان خارجه', '', ''),

(2265, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213209  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2266, 1, 6, 'فارسی عمومی  کد درس  1213210-1213216  ', 'فارسی عمومی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'فارسی-عمومی', 'فارسی عمومی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فارسی عمومی', 'فارسی عمومی', '', ''),

(2267, 1, 6, 'تربیت بدنی 1  کد درس  1215152-1215150  ', 'تربیت بدنی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'تربیت-بدنی-1', 'تربیت بدنی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 1', 'تربیت بدنی 1', '', ''),

(2268, 1, 6, 'تربیت بدنی 2  کد درس  1215153-1215151  ', 'تربیت بدنی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'تربیت-بدنی-2', 'تربیت بدنی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تربیت بدنی 2', 'تربیت بدنی 2', '', ''),

(2269, 1, 6, 'انقلاب اسلامی ایران  کد درس  1220424  ', 'انقلاب اسلامی ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'انقلاب-اسلامی-ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی ایران', 'انقلاب اسلامی ایران', '', ''),

(2270, 1, 6, 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی  کد درس  1220433  ', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', '', ''),

(2271, 1, 6, 'انقلاب اسلامی  کد درس  1220434  ', 'انقلاب اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'انقلاب-اسلامی', 'انقلاب اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'انقلاب اسلامی', 'انقلاب اسلامی', '', ''),

(2272, 1, 6, 'اندیشه سیاسی امام خمینی  کد درس  1220478  ', 'اندیشه سیاسی امام خمینی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-سیاسی-امام-خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', '', ''),

(2273, 1, 6, 'اندیشه سیاسی امام خمینی  کد درس  1220479  ', 'اندیشه سیاسی امام خمینی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-سیاسی-امام-خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', 'اندیشه سیاسی امام خمینی', '', ''),

(2274, 1, 6, 'آشنایی با دفاع مقدس  کد درس  1220589  ', 'آشنایی با دفاع مقدس همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'آشنایی-با-دفاع-مقدس', 'آشنایی با دفاع مقدس', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با دفاع مقدس', 'آشنایی با دفاع مقدس', '', ''),

(2275, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی  کد درس  1223174  ', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', 'آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی', '', ''),

(2276, 1, 6, 'آشنایی با قانون اساسی  کد درس  1223175  ', 'آشنایی با قانون اساسی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'آشنایی-با-قانون-اساسی', 'آشنایی با قانون اساسی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آشنایی با قانون اساسی', 'آشنایی با قانون اساسی', '', ''),

(2277, 1, 6, 'فرهنگ تمدن اسلام و ایران  کد درس  1229127  ', 'فرهنگ تمدن اسلام و ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ایران', 'فرهنگ تمدن اسلام و ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ تمدن اسلام و ایران', 'فرهنگ تمدن اسلام و ایران', '', ''),

(2278, 1, 6, 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  کد درس  1229128  ', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'فرهنگ-تمدن-اسلام-ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', 'فرهنگ و تمدن اسلام و ایران', '', ''),

(2279, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 1  کد درس  1233025  ', 'اندیشه اسلامی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-اسلامی-1', 'اندیشه اسلامی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 1', 'اندیشه اسلامی 1', '', ''),

(2280, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 2  کد درس  1233026  ', 'اندیشه اسلامی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-اسلامی-2', 'اندیشه اسلامی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 2', 'اندیشه اسلامی 2', '', ''),

(2281, 1, 6, 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی  کد درس  1233027  ', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'آیین-زندگی-اخلاق-کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', 'آیین زندگی-اخلاق کاربردی', '', ''),

(2282, 1, 6, 'تفسیر موضوعی قرآن  کد درس  1233028  ', 'تفسیر موضوعی قرآن همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'تفسیر-موضوعی-قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'تفسیر موضوعی قرآن', 'تفسیر موضوعی قرآن', '', ''),

(2283, 1, 6, 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم  کد درس  1233029  ', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اخلاق-اسلامی-مبانی-مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', 'اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم', '', ''),

(2284, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 1  کد درس  1233030-1220584  ', 'اندیشه اسلامی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-اسلامی-1', 'اندیشه اسلامی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 1', 'اندیشه اسلامی 1', '', ''),

(2285, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 1  کد درس  1233030  ', 'اندیشه اسلامی 1 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-اسلامی-1', 'اندیشه اسلامی 1', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 1', 'اندیشه اسلامی 1', '', ''),

(2286, 1, 6, 'اندیشه اسلامی 2  کد درس  1233031  ', 'اندیشه اسلامی 2 همراه با پاسخنامه -  نیمسال تابستان 89-90', 'اندیشه-اسلامی-2', 'اندیشه اسلامی 2', 'نمونه سوال پیام نور,  نیمسال تابستان 89-90,همراه با پاسخ نامه,', 'اندیشه اسلامی 2', 'اندیشه اسلامی 2', '', '');


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:9:33
|